កម្មវិធីជំនួយ Transposh ធ្វើឱ្យប្លក, រូបភាព pt_BR ស្ថិតនៅជាភាសាអង់គ្លេស

ដោយការធ្វើឱ្យសកម្មប្លក, រូបភាព Transposh ធ្វើឱ្យសកម្ម, មានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្ហាញវែបសាយត៍របស់អ្នកជាច្រើនភាសា, បន្ទះរដ្ឋបាលត្រូវបានប្តូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ទោះបីបានតំឡើងជា pt_BR ក៏ដោយ. អ្វី​ដែល​ត្រូវធ្វើ?

អានបន្ត