မှတ်ချက်ပေးမေးခွန်းနံပါတ် 1

[မီးဖိုချောင်,2005 – Computer Support Analyst] စံဆိပ်ကမ်းများ, TCP/IP ကွန်ရက်များပေါ်တွင်, FTP နှင့် HTTP ပရိုတိုကောများအတွက် အသီးသီးဖြစ်သည်။…

ဖတ်နေ Continue