បានវិញពេលដែលមានតែកម្មវិធី MySQL តុនិងឯកសារ .frm ដែលអាចរកបាន .ibd

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយ “កំហុសក្នុងកម្មវិធី MySQL #1146 - តារាងមិនមានទេ” បង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរឯកសារ .idb (InnoDB) ដោយផ្ទាល់រវាងថត (tablespace).

អានបន្ត

ម៉ាស៊ីនភ្លើងថ្នាក់របស់ PHP មានមូលដ្ឋាននៅលើតុកម្មវិធី MySQL

កម្មវិធី PHP ការសរសេរកម្មវិធី: កញ្ចប់នេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតថ្នាក់របស់ PHP អាចទៅហាងនិងការទាញយកទិន្នន័យពីតារាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ MySQL.

អានបន្ត