បង្កើតរូបភាពតូចជាមួយ PHP | រូបភាពតូចជាមួយផលប៉ះពាល់

កម្មវិធី PHP ការសរសេរកម្មវិធី: បង្កើតរូបភាពតូច (រូបភាពតូច) ឬសូម្បីតែផ្លាស់ប្តូរទំហំរូបភាពទៅជាគំរូជាក់លាក់មួយ។, នៅក្នុងវិធីជាក់ស្តែង និងជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសដ៏អស្ចារ្យដូចជាស៊ុមមួយ។, គែម, អត្ថបទ និងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៀត.

អានបន្ត