លំនាំការរចនាផ្នែកទន់ – GOF

ការចាត់ថ្នាក់នៃការ 23 លំនាំការរចនា (គំរូរចនា) ផ្នែកទន់ដឺ, ជាលើកទីពីរ “GoF” (ក្រុមបួន).

អានបន្ត