پیکربندی DDNS به از طریق مودم اجرا + روتر

را فراموش کرده ام بدون IP و DynDNS به! را روتر خود را به کار در حالت پل و پیکربندی DDNS با دی ان اس، ای، خودکار.

ادامه مطلب