ប៊ូតុងបរាជ័យ “ភ្ជាប់ជាមួយហ្វេសប៊ុក” ធ្វើកម្មវិធីជំនួយ SFC

នេះ “ភ្ជាប់ហ្វេសប៊ុកមានលក្ខណៈសាមញ្ញ” (SFC) គឺជាកម្មវិធីជំនួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅប្លក, រូបភាពជាមួយគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគេ, ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត. ប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងពីប៊ូតុង “ភ្ជាប់ជាមួយហ្វេសប៊ុក” មិនដំណើរការ. រៀនពីវិធីដោះស្រាយនិងបកប្រែ.

អានបន្ត