បង្កើតរបារជាមួយនឹង PHP កូដ

កម្មវិធី PHP ការសរសេរកម្មវិធី: តើធ្វើដូចម្តេចអំពីការបង្កើតរូបភាពលេខកូដរបស់អ្នកក្នុងការរក្សាទុក (ឬមិន) ថាស? លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងលំដាប់នៃតួលេខនៃជម្រើសរបស់អ្នក. សូមមើលដំណោះស្រាយក្នុង PHP និងម្នាក់ក្នុង Javascript.

អានបន្ត