නිරාකරණය “මෙම අමුතු වේ / 404 හමු නොවිනි දෝෂයක්” ස්ථාපනයට පසුව “සෙන්ඩ්-ප්රකාශන”

මිඩ්ල්වෙයාර් සමඟ වැඩ, මෙම ගැටලුව විසඳීමට ඇත පලකරන්න “මෙම අමුතු වේ / 404 හමු නොවිනි දෝෂයක්” ස්ථාපනයට පසුව “සෙන්ඩ්-ප්රකාශන”.

ප්රශ්නය

Recentemente, interessado em ver como os Middleware funcionam, fiz a instalação dozend-expressive-skeletonconforme o Guia Quick Start: Using the Skeleton + Installer:

$ composer create-project zendframework/සෙන්ඩ්-ප්රකාශන-skeleton expressive

මෙම පසු, para checar o resultado, acessei o navegador no endereço http://localhost/expressive/public/ e peguei o seguinte erro:

Oops!
මෙම අමුතු වේ.
 
We encountered a 404 හමු නොවිනි දෝෂයක්.
 
You are looking for something that doesn't exist or may have moved. Check out one of the links on this page or head back to Home.

විසඳුමක්

A mensagem de erro indicava que a página não tinha sido encontrada, ඉතින්, parecia um problema de PATH (මාර්ගය) para os arquivos da aplicação.

Dando uma olhada por aí, cheguei a conclusão que isto aconteceu por eu não ter criado o projeto diretamente na raiz do diretório de publicação (හිටපු: www/ ou htdocs/), mas em um subdiretório, desse jeito: http://localhost/ප්රකාශන/public/.

අවසානයේ, parece que o Expressive tem alguma dificuldade com Base Url / Base Path. Na verdade a própria arquitetura do Zend Framework convenciona que o diretório de publicação deve ser opublic/“, tanto que se você rodar o servidor Web apontando parapublic/“, a aplicação funciona normalmente.

Rodando o comandophp -S 0.0.0.0:8080 -t public/pelo terminal (විධානය):

Taylor@taylor-pc MINGW64 /c/wamp64/www/expressive
$ php -S 0.0.0.0:8080 -t public/
PHP 7.0.10 Development Server started at Thu Aug 10 15:55:00 2017
Listening on http://0.0.0.0:8080
Document root is C:\wamp64\www\expressive\public
Press Ctrl-C to quit.
[Thu Aug 10 15:55:34 2017] 127.0.0.1:65106 [404]: /expressive/public/

දැන් ඔව්, fazendo isto é possível acessar http://localhost/expressive/public/ sem qualquer erro.

Mas para não ficar nessa de sempre apontar parapublic/“, existe o Middleware ලොස් / basepath como solução de contorno. ස්ථාපනය සරලයි:

$ නිර්මාපකයෙකු අවශ්‍යයි එම/basepath

මෙම පසු, basta adicionar o Middleware como um dos primeiros na sua aplicação. උදාහරණයක් ලෙස, eu coloquei a chamada no arquivopublic\index.php”, logo após “$app ter sido inicializada:

1
$app->pipe(අළුත් \LosMiddleware\BasePath\BasePath('/expressive/public'));

ඒක තමයි!

Referência

Access /path/to/public got 404 page
Base Path Middleware for PHP

මුළු ප්රවේශය: 8991

එක් අදහසක් “නිරාකරණය “මෙම අමුතු වේ / 404 හමු නොවිනි දෝෂයක්” ස්ථාපනයට පසුව “සෙන්ඩ්-ප්රකාශන”

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ *