MySQL ਟੇਬਲ ਮੁੜ ਜਦ ਸਿਰਫ .frm ਅਤੇ .ibd ਫਾਇਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ “MySQL ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੈ #1146 - ਸਾਰਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ” ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ .idb (InnoDB) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (tablespace).

logo_mysql

ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ

Muitos dos problema que temos são problemas que criamos. Eu tinha acabado de preparar um Site usando WordPress e pensei: que tal ver como isso funciona no PHP 7? ਠੀਕ ਹੈ, como meu WampServer usava PHP 5.6, então tive afelizideia de fazer um upgrade do WampServer 2.5 (Apache-2.4.9, Mysql-5.6.17, Php5.5.12) para WampServer 3.0.6 (Apache2.4.23, Mysql5.7.14, Php5.6.25 e Php 7.0.10).

ਸਾਫ, comecei pelo backup, mas meu grande vacilo foi optar por não exportar o SQL do tal Site, ao invés disto, apenas fiz uma cópia dos arquivos do MySQL (mysql/data) e da aplicação (www/site). Estava confiante que iria funcionar, como das outras vezes.

Após a instalação do novo WampServer com PHP 7, coloquei os arquivos de backup do MySQL e da aplicação lá de volta, só que quando fui testar pelo navegador, não apareceu o Site, mas sim a tela de instalação do WordPress como se fosse um novo Site. Gelei! Abri o PHPMyAdmin para checar se o banco de dados estava Ok e vi que, apesar de ser listada a base de dados, quando se clicava em cima da tabela para visualizar os dados surgia a seguinte mensagem de erro:

 MySQL Error #1146 – Table <NOME_DA_TABELA> doesn’t exist

Fui pesquisar e acabei descobrindo que só se pode copiar ou mover os arquivos do MySQL diretamente para outra diretório MySQL se os arquivos forem do tipo MyISAM, aqueles com extensão .frm .MYD .MYI. Eu não sei bem o que houve, mas minha base de dados aparecia como InnoDB (.frm e .idb). Infelizmente, só depois do ocorrido vi que a documentação do MySQL já alertava:

 You cannot freely move .ibd files between database directories as you can with MyISAM table files. 
 The table definition stored in the InnoDB shared tablespace includes the database name. 
 The transaction IDs and log sequence numbers stored in the tablespace files also differ between databases.

ਹੱਲ ਹੈ

Cheguei a ver algumas soluções simples, mas vou descrever aqui a única que realmente funcionou para mim, apesar de parecer bem mais complexa, encontrada no PostRestoring table(ਹਵਾਈਅੱਡੇ) in MySQL database when frm or ibd files are available only“.

Antes, ਪਰ, a título de conhecimento, vale lembrar que em relação ao tipo InnoDB, o MySQL guarda sua estrutura em arquivos .frm e seus dados em .ibd. Chega de teoria, ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ!

Passo 1: Recrie a estrutura dos arquivos .frm

Como disse, o .frm contém a estrutura da sua tabela. Primeiramente precisamos recuperar essa estrutura para então depois popular os dados. Você pode fazer isso de 3 métodos diferentes descritos abaixo, mas antes, deixa eu te falar uma coisa sobre oMySQL Utilities”.

MySQL Utilities | mysqlfrm

Se você não pretende usar o 1º Método proposto (Online) então você precisará usar a ferramentamysqlfrmfornecida peloMySQL Utilities“.

Esta ferramenta irá extrair a estrutura de dados e gerar o script SQL de criação da tabela. ਇਸ ਦੇ ਲਈ, baixe oMySQL Utilities” (algo como mysql-utilities-1.6.4-winx64.msi) e instale-o.

Abra o console (Command / DOS) e utilize comando CD para mover-se o diretório padrão da instalação (algo como C:\Program Files\MySQL\MySQL Utilities 1.6\). Note que dentro deste diretório existe o executável mysqlfrm.exe.

 cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Utilities 1.6"

Escolha somente um dos métodos abaixo para extrair a estrutura da sua tabela contido nos arquivos .frm:

1º Método | Online

1. Acesse o site HTTPS://recovery.twindb.com/;
2. Clique no menuRecover Structuree a seguir emfrom .frm file“;
3. ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ “Browser…” e selecione seu arquivo .frm; ਈ
4. ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ “Uploade o script de criação da tabela será exibido na tela.

É possível enviar múltiplos arquivos .frm de uma só vez gerando um único script com todas as tabelas. Basta que você crie um .zip com todos seus .frm antes deBrowser/Upload”.

2º Método | Utilizando diagnostic

/* Exemplo genérico */
  mysqlfrm –diagnostic "<source/path>/mytable.frm" > "<destination/path/recovered_mytable.sql>"
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts.frm do WordPress */
  mysqlfrm --diagnostic "C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\data\meubanco\wp_posts.frm" > "C:\recovered_wp_posts.sql"

3º Método | Utilizando –ਸਰਵਰ

/* Exemplo genérico */
 mysqlfrm –server=root:mypassword@localhost –port=3311 "<source/path>/mytable.frm" > "<destination/path>/recovered_mytable.sql"
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts.frm do WordPress */
 mysqlfrm --ਸਰਵਰ=root@ਲੋਕਲਹੋਸਟ --port=3307 ""C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\data\meubanco\wp_posts.frm" > "C:\recovered_wp_posts.sql"

Não use a porta do MySQL! Escolha qualquer outra disponível. Note que o comando redireciona a saída para um arquivo .sql que é salvo no caminho especificado (ਕੋਈ ਕੇਸ, C:).

Passo 2: Recrie a tabela no seu Banco de Dados

Em uma base de dados nova, crie uma tabela com o script gerado no Passo 1. Eu particularmente instalei uma versão limpa do WampServer e utilizei o PHPMyAdmin (HTTP://localhost/phpmyadmin/) para criar a base de dados e importar o script SQL criado no passo 1 (recovered_wp_posts.sql). Este script irá criar 2 arquivos no diretório da sua base de dados MySQL:

 SUA_TABELA.frm
 SUA_TABELA.idb

ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, esses arquivos foram criados em C:\wamp64\bin\mysql\mysql5.7.14\data\<MYDATABASE.GDB>. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, procure sua instalação do MySQL e note que no diretório data haverá sua base de dados e os dois arquivos citados.

Passo 3: Remova o novo arquivo .idb

Para remover o novo arquivo .idb, execute o seguinte comando SQL:

/* Exemplo genérico */
 ALTER TABLE mytable DISCARD TABLESPACE;
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts do WordPress */
 ALTER TABLE wp_posts DISCARD TABLESPACE;

Este comando remove o link entre a tabela e o tablespace (Local onde são armazenados fisicamente os arquivos do banco de dados), e remover o arquivo .idb.

Passo 4: Copiar o antigo arquivo .idb

O arquivo .idb original (o que contém os dados) precisa ser copiado para o lugar do .idb que foi deletado no Passo 3. Use Ctrl+C e Ctrl+V mesmo ou se mate pela linha de comando.

Passo 5: Reativar a tabela

O link quebrado no Passo 3 precisa ser restaurado com o seguinte comando:

/* Exemplo genérico */
 ALTER TABLE mytable IMPORT TABLESPACE;
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts do WordPress */
 ALTER TABLE wp_posts IMPORT TABLESPACE;

Não se preocupe se receber alguns avisos, ਪਰ, pode ser que dê pane geral aparecendo o seguinte erro:

 #1808 - Schema mismatch (Table has ROW_TYPE_DYNAMIC row format, .ibd file has ROW_TYPE_COMPACT row format.)

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, isso aconteceu devido a forma diferente que o mysql5.7.14 (NOVO) cria a tabela padrão em relação ao Mysql-5.6.17 (ANTIGO), sem o ROW_FORMAT=compact.

ਫਿਰ, se você está usando MySQL >= ao mysql5.7.14, tudo que você precisa fazer é acrescentar ROW_FORMAT=compact na definição de criação da tabela.

 CREATE TABLE `wp_posts` (. . .) ENGINE=InnoDB ROW_FORMAT=compact

Outros erros

Apenas para deixar registrado, antes de obter sucesso na extração de dados do .frm, tive alguns erros:

 # Source on localhost: ... connected.
 # Starting the spawned server on port 3304 ... ERROR Attempting to stop failed spawned server. ਕਾਰਵਾਈ id = 6648.
 ਗਲਤੀ: ਸਪਾਨ ਸਰਵਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸਫਲ. ਕਲੋਨ ਸਰਵਰ ਗਲਤੀ: Unable to communicate with ਨਵ instance. Process id = 6648.. ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, run the utility again and use the --verbosity option to view the messages from the spawned server and correct any errors presented then run the utility again.
 SUCCESS: The process with PID 6648 (child process of PID 7264) has been terminated.
Traceback (most recent call last):
 File "G:\ade\build\sb_0-19921351-1470074463.97\Python-2.7.6-windows-x86-64bit\lib\site-packages\cx_Freeze\initscripts\Console.py", line 27, ਵਿਚ <module>
 File "scripts\mysqlfrm.py", line 422, ਵਿਚ <module>
 File ".\mysql\utilities\command\read_frm.py", line 439, in read_frm_files
 File ".\mysql\utilities\command\read_frm.py", line 166, in _spawn_server
 File ".\mysql\utilities\command\serverclone.py", line 180, in clone_server
 File ".\mysql\utilities\common\Tools.py", line 273, in get_mysqld_version
IOError: [Errno 13] Permission denied: 'version_check'

No caso específico do WordPress, você precisa remover do script que gerou o SQL obtidos em .frm, todas as entradas ‘DEFAULT ‘0000-00-00 00:00:00', ਹੋਰ, vai pegar o erro:

 #1067 - Valor padrão (default) inválido para 'comment_date'

ਹੈ, ਜੋ ਕਿ!

ਸਰੋਤ

http://www.voxteneo.com/restoring-tables-mysql-database-frm-ibd-files-available/

https://medium.com/@alexquick/transporting-mysql-tablespaces-from-5-6-to-5-7-517c01345fbb#.72zermd8b

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-multiple-tablespaces.html

https://lanmenezesbr.wordpress.com/2014/10/21/mysql-erro-1146-table-doesnt-exist/

http://stackoverflow.com/questions/7759170/mysql-table-doesnt-exist-but-it-does-or-it-should

ਕੁੱਲ ਐਕਸੈੱਸ: 55386

21 ਸਮੀਖਿਆ “MySQL ਟੇਬਲ ਮੁੜ ਜਦ ਸਿਰਫ .frm ਅਤੇ .ibd ਫਾਇਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

 1. ਰੋਡਰੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੇਖਣ: #1815 – ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀ. ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ LSNs ਰੀਸੈਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ “MYDATABASE.GDB”.”minhatabela”: ਡਾਟਾ ਬਣਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ.
  ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਡਾਟਾ ਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,? Como fazer isso?
  Desde já te agradeço.

 2. kimo ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ ** ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ YOUUUUUUU. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ dude ਬਚਾਇਆ!!!!!

 3. ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਅਧਿਕਤਮ ਟੇਲਰ,

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ:
  ਗਲਤੀ: ਸਪਾਨ ਸਰਵਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸਫਲ. ਕਲੋਨ ਸਰਵਰ ਗਲਤੀ: ਨਵ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਕਾਰਵਾਈ id = 6648.. ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ –verbosity option to view the messages from the spawned server and correct any errors presented then run the utility again.
  SUCCESS: The process with PID 6648 (child process of PID 7264) has been terminated.

  I keep receiving the same message and I don´t know how to solve it.

  Thanks

 4. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,!

  ਵਧਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ!

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ!.

 5. Reginaldo Luiz de Freitas ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਵਧਾਈ ਟੇਲਰ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਅਸੰਭਵ!! ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ guy ਹਨ!

  ਕਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ!

 6. Thiago Tomais ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  Opa, só queria agradecer por compartilhar seu conhecimento de forma organizada e clara! ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ! ਧੰਨਵਾਦ, mesmo!

 7. ਰੇਨਾਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਹੈਲੋ,
  ਮੈਨੂੰ Aprentou ਪਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਗਲਤੀ 5:
  ਗਲਤੀ 1812 (HY000): Tablespace ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ `bdTest`.`tblMov` ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੈ.

  ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ?

  ਧੰਨਵਾਦੀ

 8. Mapache ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  Hola, tengo un problema, resulta que yo desinstale el xampp por que el apache no me funcionaba, claramente lo volvi a instalar y lo que me sobró de la carpeta anterior del xampp, en el data, solo me quedaron las carpetas que llevan los nombres de las bases de datos que tenía antes allí, y solo tengo los archivos .frm e .ibd, la verdad es que no logre aplicar bien el tutorial, me podrias colaborar porfavoooooooooooooooorrrr

 9. Aline ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, segui seu tutorial mas no fim o meu apresentou outro erro:

  #1808 – Schema mismatch (Expected FPS_SPACE_FLAGS=0x0, .ibd file contains 0x21.)

  Vi que de um mysql para outro pode ter formato de linha da tabela diferente o que faz com que esse erro seja exibido, porém não teria uma forma de converter o formato da tabela importada para o mesmo usado no mysql em questão para que ele não tenha esse conflito? Se existir um comando sql que faça isso e faça a importação por favor se puder escrever ele eu agradeço porque eu não entendo muito.. Por favor me ajudeee estou tentando recuperar um site urgentea versão do meu mysql é :
  Versão do servidor: 10.1.25-MariaDB

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *