MySQL වගු අයකර පමණක් .frm හා .ibd ගොනු ලබා ගත හැකි වූ විට

විසඳන ආකාරය “MySQL දෝෂ #1146 - ව ව නොපවතියි” ගොනු මාරු කරමින් සිදු .idb (InnoDB) කෙලින්ම බහලුම් අතර (tablespace).

logo_mysql

ප්රශ්නය

Muitos dos problema que temos são problemas que criamos. Eu tinha acabado de preparar um Site usando WordPress e pensei: que tal ver como isso funciona no PHP 7? හරි, como meu WampServer usava PHP 5.6, então tive afelizideia de fazer um upgrade do WampServer 2.5 (Apache-2.4.9, Mysql-5.6.17, Php5.5.12) සඳහා WampServer 3.0.6 (Apache2.4.23, Mysql5.7.14, Php5.6.25 e Php 7.0.10).

පැහැදිලි, comecei pelo backup, mas meu grande vacilo foi optar por não exportar o SQL do tal Site, ao invés disto, apenas fiz uma cópia dos arquivos do MySQL (mysql/data) e da aplicação (www/site). Estava confiante que iria funcionar, como das outras vezes.

Após a instalação do novo WampServer com PHP 7, coloquei os arquivos de backup do MySQL e da aplicação lá de volta, só que quando fui testar pelo navegador, não apareceu o Site, mas sim a tela de instalação do WordPress como se fosse um novo Site. Gelei! Abri o PHPMyAdmin para checar se o banco de dados estava Ok e vi que, apesar de ser listada a base de dados, quando se clicava em cima da tabela para visualizar os dados surgia a seguinte mensagem de erro:

 MySQL Error #1146 – Table <NOME_DA_TABELA> doesn’t exist

Fui pesquisar e acabei descobrindo que só se pode copiar ou mover os arquivos do MySQL diretamente para outra diretório MySQL se os arquivos forem do tipo MyISAM, aqueles com extensão .frm .MYD .MYI. Eu não sei bem o que houve, mas minha base de dados aparecia como InnoDB (.frm e .idb). Infelizmente, só depois do ocorrido vi que a documentação do MySQL já alertava:

 You cannot freely move .ibd files between database directories පරිදි you can with MyISAM table files. 
 The table definition stored in the InnoDB shared tablespace includes the database name. 
 The transaction IDs and log sequence numbers stored in the tablespace files also differ between databases.

විසඳුමක්

Cheguei a ver algumas soluções simples, mas vou descrever aqui a única que realmente funcionou para mim, apesar de parecer bem mais complexa, encontrada no PostRestoring table(s) in MySQL database when frm or ibd files are available only“.

Antes, කෙසේ වෙතත්, a título de conhecimento, vale lembrar que em relação ao tipo InnoDB, o MySQL guarda sua estrutura em arquivos .frm e seus dados em .ibd. Chega de teoria, දක්වා කෑමනේ!

පියවර 1: Recrie a estrutura dos arquivos .frm

මා පෙර කී පරිදි, o .frm contém a estrutura da sua tabela. Primeiramente precisamos recuperar essa estrutura para então depois popular os dados. Você pode fazer isso de 3 métodos diferentes descritos abaixo, mas antes, deixa eu te falar uma coisa sobre oMySQL Utilities”.

MySQL Utilities | mysqlfrm

Se você não pretende usar o 1º Método proposto (Online) então você precisará usar a ferramentamysqlfrmfornecida peloMySQL Utilities“.

Esta ferramenta irá extrair a estrutura de dados e gerar o script SQL de criação da tabela. මේ සඳහා, baixe oMySQL Utilities” (algo como mysql-utilities-1.6.4-winx64.msi) e instale-o.

Abra o console (විධානය / DOS) e utilize comando CD para mover-se o diretório padrão da instalação (algo como C:\Program Files\MySQL\MySQL Utilities 1.6\). Note que dentro deste diretório existe o executável mysqlfrm.exe.

 cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Utilities 1.6"

Escolha somente um dos métodos abaixo para extrair a estrutura da sua tabela contido nos arquivos .frm:

1º Método | Online

1. Acesse o site https://recovery.twindb.com/;
2. Clique no menuRecover Structuree a seguir emfrom .frm file“;
3. බොත්තම ක්ලික් කරන්න “Browser…” e selecione seu arquivo .frm; ඊ
4. බොත්තම ක්ලික් කරන්න “Uploade o script de criação da tabela será exibido na tela.

É possível enviar múltiplos arquivos .frm de uma só vez gerando um único script com todas as tabelas. Basta que você crie um .zip com todos seus .frm antes deBrowser/Upload”.

2º Método | Utilizando diagnostic

/* Exemplo genérico */
  mysqlfrm –diagnostic "<source/path>/mytable.frm" > "<destination/path/recovered_mytable.sql>"
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts.frm do WordPress */
  mysqlfrm --diagnostic "C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\data\meubanco\wp_posts.frm" > "C:\recovered_wp_posts.sql"

3º Método | Utilizando server

/* Exemplo genérico */
 mysqlfrm –server=root:mypassword@localhost –port=3311 "<source/path>/mytable.frm" > "<destination/path>/recovered_mytable.sql"
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts.frm do WordPress */
 mysqlfrm --server=root@localhost --port=3307 ""සී:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\data\meubanco\wp_posts.frm" > "සී:\recovered_wp_posts.sql"

Não use a porta do MySQL! Escolha qualquer outra disponível. Note que o comando redireciona a saída para um arquivo .sql que é salvo no caminho especificado (කිසිම අවස්ථාවකදී, සී:).

පියවර 2: Recrie a tabela no seu Banco de Dados

Em uma base de dados nova, crie uma tabela com o script gerado no Passo 1. Eu particularmente instalei uma versão limpa do WampServer e utilizei o PHPMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/) para criar a base de dados e importar o script SQL criado no passo 1 (recovered_wp_posts.sql). Este script irá criar 2 arquivos no diretório da sua base de dados MySQL:

 SUA_TABELA.frm
 SUA_TABELA.idb

මගේ නඩුව, esses arquivos foram criados em සී:\wamp64\bin\mysql\mysql5.7.14\data\<MYDATABASE.GDB>. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, procure sua instalação do MySQL e note que no diretório data haverá sua base de dados e os dois arquivos citados.

පියවර 3: Remova o novo arquivo .idb

Para remover o novo arquivo .idb, execute o seguinte comando SQL:

/* Exemplo genérico */
 ALTER TABLE mytable DISCARD TABLESPACE;
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts do WordPress */
 ALTER TABLE wp_posts DISCARD TABLESPACE;

Este comando remove o link entre a tabela e o tablespace (Local onde são armazenados fisicamente os arquivos do banco de dados), e remover o arquivo .idb.

පියවර 4: Copiar o antigo arquivo .idb

O arquivo .idb original (o que contém os dados) precisa ser copiado para o lugar do .idb que foi deletado no Passo 3. Use Ctrl+C e Ctrl+V mesmo ou se mate pela linha de comando.

පියවර 5: Reativar a tabela

O link quebrado no Passo 3 precisa ser restaurado com o seguinte comando:

/* Exemplo genérico */
 ALTER TABLE mytable IMPORT TABLESPACE;
 
/* Exemplo na prática com a tabela wp_posts do WordPress */
 ALTER TABLE wp_posts IMPORT TABLESPACE;

Não se preocupe se receber alguns avisos, කෙසේ වෙතත්, pode ser que dê pane geral aparecendo o seguinte erro:

 #1808 - Schema mismatch (Table has ROW_TYPE_DYNAMIC row format, .ibd file has ROW_TYPE_COMPACT row format.)

මෙම නඩුවේ, isso aconteceu devido a forma diferente que o mysql5.7.14 (NOVO) cria a tabela padrão em relação ao Mysql-5.6.17 (ANTIGO), sem o ROW_FORMAT=compact.

පසුව, se você está usando MySQL >= ao mysql5.7.14, tudo que você precisa fazer é acrescentar ROW_FORMAT=compact na definição de criação da tabela.

 CREATE TABLE `wp_posts` (. . .) ENGINE=InnoDB ROW_FORMAT=compact

Outros erros

Apenas para deixar registrado, antes de obter sucesso na extração de dados do .frm, tive alguns erros:

 # Source on localhost: ... connected.
 # Starting the spawned server on port 3304 ... ERROR Attempting to stop failed spawned server. ක්රියාවලිය id = 6648.
 දෝෂය: අභිභවනය සේවාදායකය මෙහෙයුම අසාර්ථකයි. පරිගණක ක්රිඩාවට සමාන සේවාදායක දෝෂයක්: Unable to communicate with new instance. Process id = 6648.. රෝග නිදානය, run the utility again and භාවිත the --verbosity option to view the messages from the spawned server and correct any errors presented then run the utility again.
 SUCCESS: The process with PID 6648 (child process of PID 7264) has been terminated.
Traceback (most recent call last):
 File "G:\ade\build\sb_0-19921351-1470074463.97\Python-2.7.6-windows-x86-64bit\lib\site-packages\cx_Freeze\initscripts\Console.py", line 27, in <module>
 File "scripts\mysqlfrm.py", line 422, in <module>
 File ".\mysql\utilities\command\read_frm.py", line 439, in read_frm_files
 File ".\mysql\utilities\command\read_frm.py", line 166, in _spawn_server
 File ".\mysql\utilities\command\serverclone.py", line 180, in clone_server
 File ".\mysql\utilities\common\tools.py", line 273, in get_mysqld_version
IOError: [Errno 13] Permission denied: 'version_check'

No caso específico do WordPress, você precisa remover do script que gerou o SQL obtidos em .frm, todas as entradas ‘DEFAULT ‘0000-00-00 00:00:00', caso contrário, vai pegar o erro:

 #1067 - Valor padrão (default) inválido para 'comment_date'

බව!

ආරංචි මාර්ග

http://www.voxteneo.com/restoring-tables-mysql-database-frm-ibd-files-available/

https://medium.com/@alexquick/transporting-mysql-tablespaces-from-5-6-to-5-7-517c01345fbb#.72zermd8b

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-multiple-tablespaces.html

https://lanmenezesbr.wordpress.com/2014/10/21/mysql-erro-1146-table-doesnt-exist/

http://stackoverflow.com/questions/7759170/mysql-table-doesnt-exist-but-it-does-or-it-should

මුළු ප්රවේශය: 23591

12 විචාර “MySQL වගු අයකර පමණක් .frm හා .ibd ගොනු ලබා ගත හැකි වූ විට

 1. රොද්රිගු සඳහන්:

  ඔබ විසින් පහත සඳහන් දෝෂ දකින විට කරන්න: #1815 – අභ්යන්තර දෝෂයක්. වගුවේ LSNs නැවත සැකසිය නොහැක “MYDATABASE.GDB”.”minhatabela”: දත්ත ව්යූහයක් දූෂණ.
  අතින් රැසක් දත්ත ඉටු කිරීමට එය කළ හැකි වේ? Como fazer isso?
  Desde já te agradeço.

 2. ක්රිස්ටියන් යූ සඳහන්:

  හායි ටේලර්,

  මෙම දෝෂය ඔබ විසඳීමට කළේ:
  දෝෂය: අභිභවනය සේවාදායකය මෙහෙයුම අසාර්ථකයි. පරිගණක ක්රිඩාවට සමාන සේවාදායක දෝෂයක්: නව උදාහරණයක් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට නොහැකි විය. ක්රියාවලිය id = 6648.. රෝග නිදානය, මෙම නැවත උපයෝගිතා ක්රියාත්මක කිරීමට හා භාවිතයට –verbosity option to view the messages from the spawned server and correct any errors presented then run the utility again.
  SUCCESS: The process with PID 6648 (child process of PID 7264) has been terminated.

  I keep receiving the same message and I don´t know how to solve it.

  Thanks

Deixe uma resposta para kimo ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න අවලංගු කරන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ *