വിക്കി മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണുകളും ടാബ്ലറ്റുകളും പിഎച്ച്പിയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ്

നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഉപാധികളിൽ റൺ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പി.എച്ച്.പി ഉപയോഗിക്കുക സങ്കൽപ്പിക്കുക. വിക്കി മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അജാക്സ് വഴി വെബ് സെർവർ ഇടപഴകുകയും ഇന്റർഫെയിസുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ.


അവതരണം

Não é nenhuma mágica! O que se faz é o de sempre: usamos HTML para montar as telas e Javascript (Ajax) para fazer requisições ao servidor Web, onde estão os códigos-fontes PHP que irão receber, processar e retornar as informações. E para isto, podemos contar com o conjunto de facilidades que o JQuery nos possibilita.

jQuery Mobile

jQuery Mobile é um Framework Web otimizado para smartphones e tablets. Trata-se de um sistema de interfaces baseado em HTML5 compatível com as plataformas mais populares de dispositivos móveis. Construído sobre o jQuery e jQuery UI, seu código permite um design flexível, facilmente personalizável.

പ്രായോഗികമായി

Vamos fazer um exemplo simples, em que temos uma interface com um campo texto para o usuário inserir seunome”. Ao clicar no botãoEnviar”, o formulário é enviado para o servidor (via Ajax), que exibe a mensagemOlá nomeDoUsuario!” അഥവാ “Olá Mundo!”, se o campo nome estiver vazio.

Olá Mundo!

index.php | Interface do usuário (client-side)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?PHP
<!ദൊച്ത്യ്പെ HTML>
<HTML>
  <തല>
  <തലക്കെട്ട്>Olá Mundo! JQuery Mobile</തലക്കെട്ട്>
  <meta name="viewport" ഉള്ളടക്കം="width=device-width, initial-scale=1"> 
  <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.css" />
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></സ്ക്രിപ്റ്റ്>
  <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.js"></സ്ക്രിപ്റ്റ്>  
  <സ്ക്രിപ്റ്റ്>
    $(ഫംഗ്ഷൻ() { 
      $("#bt-enviar").click(ഫംഗ്ഷൻ() {
        $.ajax({
         ടൈപ്പ് ചെയ്യുക: "POST",
         url: "http://taylorlopes.com/util/jquerymobile/olamundo/olamundo.php",
         ഡാറ്റ: ({nome: $.trim($("#nome").val()) }),
         dataType: "text",
         success: ഫംഗ്ഷൻ(ഡാറ്റ) {
          $("#nome").val("");
          $("#resultado").HTML(ഡാറ്റ);
         }
        });
      });
    });
  </സ്ക്രിപ്റ്റ്>   
</തല>
<ശരീരം> 
  <div data-role="page" id="indexPage">
    <div data-role="header">
      <h1>Olá mundo - JQuery Mobile</h1>
    </ഒഴിവ്>
    <div data-role="content">
      <div data-role="fieldcontain">
        <ലേബൽ വേണ്ടി="nome">Informe seu nome:</ലേബൽ>
        <ഇൻപുട്ട് തരം="text" id="nome" പേര്="nome" വില="" />
      </ഒഴിവ്>
      <ഇൻപുട്ട് ഐഡി="bt-enviar" ടൈപ്പ് ചെയ്യുക="button" വില="Enviar" />
      <div id="resultado"></ഒഴിവ്>
    </ഒഴിവ്>
  </ഒഴിവ്> 
</ശരീരം>
</HTML>
?>
olamundo.php | Seu código PHP (server-side)
1
2
3
 
 <?PHP header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1",സത്യം) ?>
 <h3>ഹലോ <?PHP പതിധനി $സെര്വ്വറുകളില്['nome'] ? $സെര്വ്വറുകളില്['nome'] : "Mundo" ?>!</h3>

O resultado é algo do tipo:


Veja este código funcionando!

A grande sacada do JQuery Mobile está na meta-tag viewport, onde o parâmetro width=device-width redimensiona automaticamente o conteúdo conforme a tela do dispositivo móvel que está acessando. Deste modo, a apresentação ao acessar de um Desktop é diferente de um celular.

Você pode utilizar um emulador para visualizar melhor a forma com que sua página se comporta e aparece em um celular, tablet, തുടങ്ങിയവ, como visto na figura acima. No caso do Chrome, basta instalar uma extensão tipo Ripple Emulator e usá-la como ferramenta de teste. Existem várias soluções semelhantes.

O resto vai de sua necessidade e criatividade

മൊത്തമുള്ളഅനുമതികള്: 64866

11 അവലോകനങ്ങൾ “വിക്കി മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണുകളും ടാബ്ലറ്റുകളും പിഎച്ച്പിയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ്

 1. Fábio പറഞ്ഞു:

  സുപ്രഭാതം, പോസ്റ്റിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. Gostaria de aproveitar o conteúdo dele para tirar uma dúvida(se você puder me ajudar fico grato). Gostaria de fazer uma simples consulta no banco em PHP e em seguida mostrar na tela de o usuário esta cadastrado ou não no banco utilizando jquery mobile. Sabem como posso fazer isso? Grato pela atenção.

   • മാക്സ് പറഞ്ഞു:

    Ola ടെയ്ലർ, നിങ്ങൾ ഒരു മുഴുവൻ വിക്കി മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ പിഎച്ച്പിയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഗതി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കപടവാദങ്ങൾ ടൈപ്പ്.

    Um exemplo um sistema de agenda de cursos onde me mostrasse um lista de cursos vindo do banco de dados e ao clicar no curso eu pudesse ver todas as informações do Curso.

   • മാക്സ് ഹലോ. ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ട് :( ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനകം ആവശ്യമാണ് എന്തു വളരെ സമീപമാണ്, você só precisa trabalhar as request (ഡാറ്റ / HTML / അജാക്സ് ഫോം അയയ്ക്കുന്നത്) ഒപ്പം response (പ്രോസസ് മടക്കം പി.എച്ച്.പി / എസ്.ക്യു.എൽ. / സെർവർ ഡാറ്റ). Na Internet tem muitos exemplos de CRUD em PHP.

    Hoje se seu fosse fazer algo para Mobile, usaria o Ionic.

  • O código é baseado em HTML, CSS e JavaScript. അതുകൊണ്ടു, o próprio navegador (IE, ഫയർഫോക്സ്, ക്രോം) do seu dispositivo (celular, tablet, notebook) se encarrega de interpretar. Não é preciso instalar nenhum software. Do lado cliente, coloque o código em um arquivo texto qualquer (bloco de notas, ഉദാഹരണത്തിന്) e salve-o como extensão .html. Do lado servidor, para manipular os dados, terá que usar uma linguagem de programação, como PHP, ജാവ, Asp, .Net, തുടങ്ങിയവ.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *