ഉബുണ്ടു ന് ജാവ ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്ഡേറ്റ്

മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉബുണ്ടു പരമ്പരാഗത സുരക്ഷിതമായി ന് ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 ഘട്ടങ്ങൾ? ഇവിടെ മൂന്നാം-കക്ഷി കലവറകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതു ചെയ്യാൻ എളുപ്പവഴിയാണ്.

javaubuntu

Resumo

Para você não achar que o Post é longo e complicado, começo este Post pelo final, resumindo os comandos necessários para instalar ou atualizar o Java. Se tiver dúvidas e quiser mais detalhes, por favor leia todo o Post. São apenas 4 ഘട്ടങ്ങൾ!

 
# DICA: Verifique a versão do Java antes e depois da instalação/atualização com o comando "java -version" através do Terminal (Ctrl + Alt + T).

1. No Ubuntu, abra o Terminal (Ctrl + Alt + T) e crie o diretório de instalação ചെയ്യുക ജാവ (se não existir)
  sudo mkdir /opt/ജാവ
2. Remova a instalação antiga (se houver): 
  sudo rm -R /opt/ജാവ/jre
3. Faça o download da +nova versão Java
  http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp#lin (escolher Linux x64)
 
4. Execute o comando para instalar ou atualizar o Java  
  sudo mv ~/Downloads/jre-8u101-linux-x64.tar.gz /opt/ജാവ && സിഡി /opt/ജാവ && sudo tar -xvf jre-8u101-linux-x64.tar.gz && sudo mv ./jre1* ./jre && sudo rm -f ./jre-*.tar.gz
 
  ATENÇÃO: 
  ~/Downloads/ é o diretório onde você baixou o novo Java.
  jre-8u101-linux-x64.tar.gz é o nome ചെയ്യുക novo arquivo Java que baixou (SUBSTITUA 2x!!!)
  /opt/java é o diretório onde vamos instalar o Java

É só isso, eu uso e funciona!

 


പ്രശ്നം

Vez ou outra o Java sofre uma atualização, daí sempre temos o inconveniente de executar aquele monte de comandos. Se você quer resolver isto de forma fácil, procure na Internet como adicionar repositórios de terceiros e instalar o Java via apt-get. Este não é o propósito deste Post.

Neste Post vamos ver uma forma segura! A ideia é fazer tudo de modo convencional, മറ്റ് വാക്കുകളിൽ, entrar no site da java.com e seguir o processo de instalação. Mas garanto que não dói nada, sempre uso este método e por isso decidi registrar aqui.

പരിഹാരം

നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, deixo bem claro que os procedimentos foram feitos em um ambiente usando Ubuntu Linux e navegador Firefox. Vamos considerar, ഇതുവരെ, o Java sendo instalado / atualizado no diretório /opt/java/jre. Se este diretório não existir, não se preocupe, iremos criá-lo depois.

É interessante também você verificar a versão do Java antes e depois da instalação / atualização. Você pode fazer isso de duas formas:

1. Checar a versão do Java pelo Terminal | Para verificar sua versão atual do Java, abra terminal (Ctrl + Alt + T) e digite:

 ജാവ -version

2. Checar a versão do Java pelo Navegador | Para verificar sua versão atual do Java, visite o site http://java.com/verify ou abra o navegador Firefox e digite na barra de endereço:

 http:://java.com/verify

ചുവട് 1

Crie o diretório de instalação do Java, se não existir. No Ubuntu, abra o Terminal (Ctrl + Alt + T) e crie o diretório /opt/java para instalação do Java, mas somente se ele não existir, ഉറപ്പാണ്!

 sudo mkdir /opt/ജാവ

ചുവട് 2

Remova o Java antigo, se houver. No Terminal (Ctrl + Alt + T), digite o comando a baixo para remover a instalação antiga do Java (se existir).

 sudo rm -R /opt/ജാവ/jre

ചുവട് 3

Faça o download da +nova versão Java. സന്ദര്ശനം http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp#lin, selecione Linux x64 e faça download. O arquivo será algo comojre-8u101-linux-x64.tar.gz“.

ചുവട് 4

Execute o comando para instalar / atualizar o Java. Considerando que o arquivo que você baixou está no diretório Download (/home/user/Download), copie e cole o comando abaixo no Terminal, substituindojre-8u101-linux-x64.tar.gzpelo nome correto do arquivo que você acabou de baixar (perceba que ele aparece duas vezes no comando).

 sudo mv ~/Downloads/jre-8u101-linux-x64.tar.gz /opt/ജാവ && സിഡി /opt/ജാവ && sudo tar -xvf jre-8u101-linux-x64.tar.gz && sudo mv ./jre1* ./jre && sudo rm -f ./jre-*.tar.gz

Sobre o comando acima, note que:
~/Downloads/ é o diretório onde você baixou o novo Java.
jre-8u101-linux-x64.tar.gz é o nome do seu novo arquivo Java (substitua!)
/opt/java é o diretório onde vamos instalar o Java

Basicamente fazendo isto já estará tudo funcionando! Teste no Terminal e no Navegador a versão do Java conforme ചുവട് 1.

Observações

Primeira instalação do Java

Caso seja a primeira instalação do JAVA, copie e cole o comando abaixo no Terminal, ajustando o caminho correto de instalação se necessário:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/ജാവ/jre/bin/ജാവ 10 && sudo update-alternatives --set java /opt/ജാവ/jre/bin/ജാവ

Atualizando o plugin Firefox

Ao testar no Terminal com java -version (veja Passo 1), note que a versão atualizada já estará funcionando. എങ്കിലും, é possível que ao testar no navegador Firefox, checando em http://java.com/verify, que ainda conste a versão antiga. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ, então use o seguinte comando para atualizar o link do plugin Firefox

 സിഡി /usr/lib/firefox-addons/plugins/ && sudo ln -ങ്ങള് /opt/ജാവ/jre/lib/amd64/libnpjp2.so

ആ!

മൊത്തമുള്ളഅനുമതികള്: 8966

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.