సర్వర్ పై Composer లేకుండా mPDF ఇన్ స్టాల్ చేయండి – PHP తో PDF నివేదికలు

mPDF తక్కువ సాంకేతికతను తో CSS / HTML నుండి PDF ఉత్పత్తి. సర్వర్ లో కంపోజర్ ఇన్ స్టాల్ చేయకుండానే mPDF పని చేయాలనేది ఇక్కడ ఆలోచన.. కంపోజర్ స్థానికంగా ఉపయోగించబడుతుంది మరియు తరువాత సర్వర్ కు పంపబడుతుంది..

అవధానం: Se você não quer instalar o composer de forma alguma, este tutorial não é para você. Neste post será utilizado o composer localmente e posteriormente enviado para o servidor, sem instalação.

పరిచయం

Hoje em dia já não me vejo programando sem usar o Composer. Ele te permite gerenciar de forma consistente inúmeros módulos/scripts criados por terceiros e que estão disponíveis em https://packagist.org/.

Com o Composer você pode não apenas instalar e atualizar pacotes facilmente, mas também manter sincronizado automaticamente quaisquer dependências com outros pacotes utilizados na aplicação. Além disto, já tem prontinho o autoload, permitindo carregar suas classes PHP sem necessidade de fazer include/require.

Mas este não é um Post sobre Composer :P Vamos ver como instalar e executar o mPDF, uma biblioteca PHP para gerar PDF utilizando-se de código HTML. O mPDF tem lá seus contras, mas o interessante é que você basicamente precisa apenas montar seu HTML e com mínimo esforço já terá condições de convertê-lo para PDF.

సమస్య

Ao que parece, nas novas versões, é preciso do Composer para instalar o mPDF. కాబట్టి, o recomendado é que você de fato passe a usar o Composer em sua atividade de desenvolvimento.

Daí vem a pergunta: e se eu não tiver como instalar o Composer no servidor? ఈ సందర్భంలో, vamos utilizar de uma artifício: instalar o Composer localmente e então subir (upload) para o Servidor a pastaVendor“. Nestas condições seu Composer vai ficar parcialmente inoperante, mas ainda assim vai tornar possível o uso do mPDF.

పరిష్కారం

Como foi dito no início, a ideia é fazer o mPDF funcionar no servidor sem que seja preciso instalá-lo no Servidor. ఈ కోసం, faremos uma instalação local do composer, e então enviaremos para o servidor.

A instalação do mPDF pelo Composer é muito simples. Vá ao site https://getcomposer.org/download/, baixe e instale o Composer.

Uma vez que tenha o Composer instalado, basta abrir o Terminal (command) e acessar o diretório da sua aplicação (dentro de www/ ou htdocs/, ఉదాహరణకు), e então rodar o seguinte comando:

$ స్వరకర్త require mpdf/mpdf

Note que na raiz do diretório da sua aplicação será criado uns arquivos, como composer.jsoncomposer.lock, bem como o diretórioVendor/“. Agora ficou fácil! Você já tem tudo que precisa para seu mPDF funcionar.

Pegue a pasta Vendor e envie para o seu Servidor. De preferência, coloque-a na raiz e crie um arquivo index.php (também na raiz) para testarmos o mPDF contendo o seguinte código:

1
2
3
4
5
<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$mpdf = కొత్త mPDF();
$mpdf->WriteHTML('<h1>Hello world!</h1>');
$mpdf->Output();

Feito isto, se tudo der certo, irá aparecer um PDF escritoHello World!“.

PHP తో PDF నివేదికలు

Relatório não é a finalidade deste Post, mas aproveito para registrar algo mais. Se você precisa gerar relatórios, uma opção é embutir seu CSS/HTML no arquivo PHP e então passar o código para o mPDF fazer o trabalho duro, assim por exemplo (Ver saída na Figura 1 క్రింద):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
ob_start();
?>
<స్టైల్>
  table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
    padding: 5px;
  }        
  table tr:nth-child(odd) {
   background-color: #eee;
  } 
  table tr:nth-child(even) {
   background-color: #FFF;
  }  
  table thead th {
   background-color: #ccc;
  } 
  table tfoot td {
   background-color: #ccc;
  } 
</స్టైల్> 
<h1>Meu Relatório</h1>
<table align="center">
  <thead>
    <tr>
      <th>పేరు</th>
      <th>Idade</th>
      <th>ఇ-మెయిల్</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3" align="center">Copyright ® 2017</td>
    </tr>
  </tfoot>>  
  <tbody>
    <tr>
      <td>Taylor</td>
      <td align="center">43</td>
      <td >taylor@amail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Portela</td>
      <td align="center">47</td>
      <td>portela@bmail.com</td>
    </tr>    
  </tbody>
</table>
<?php
$HTML = ob_get_contents();
$mpdf = కొత్త mPDF;
$mpdf->WriteHTML($HTML);
$mpdf->Output();

Fig. 1 – Arquivo PDF de saída referente à injeção de código CSS/HTML (acima) processado pelo mPDF

Obviamente você pode estruturar melhor o código colocando o CSS/HTML em um arquivo de template separado e carregá-lo para dentro da chamada do mPDF.

ఎలాగైనా, agora é com você! Dê uma lida no Manual do mPDF e fique por dentro da forma de uso e compatibilidades.

హిట్స్ మొత్తం సంఖ్య: 27821

దీనిపై ఒక వ్యాఖ్య “సర్వర్ పై Composer లేకుండా mPDF ఇన్ స్టాల్ చేయండి – PHP తో PDF నివేదికలు

ఒక Reply వదిలి

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు. లు గుర్తించబడతాయి గుర్తించబడతాయి *