સર્વર પર કંપોઝર વિના એમપીડીએફ ઇન્સ્ટોલ કરો – PHP, સાથે PDF રિપોર્ટ્સ

mPDF સીએસએસ HTML / ઓછી શીખવાની કર્વ સાથે પીડીએફ પેદા. અહીં વિચાર એ છે કે સર્વર પર કંપોઝર ઇન્સ્ટોલ કર્યા વિના એમપીડીએફ કાર્ય કરવું. આ સંગીતકારનો સ્થાનિક રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને પછીથી સર્વર પર મોકલવામાં આવશે.

ધ્યાન: Se você não quer instalar o composer de forma alguma, este tutorial não é para você. Neste post será utilizado o composer localmente e posteriormente enviado para o servidor, sem instalação.

પરિચય

Hoje em dia já não me vejo programando sem usar o Composer. Ele te permite gerenciar de forma consistente inúmeros módulos/scripts criados por terceiros e que estão disponíveis em https://packagist.org/.

Com o Composer você pode não apenas instalar e atualizar pacotes facilmente, mas também manter sincronizado automaticamente quaisquer dependências com outros pacotes utilizados na aplicação. વધુમાં, já tem prontinho o autoload, permitindo carregar suas classes PHP sem necessidade de fazer include/require.

Mas este não é um Post sobre Composer :P Vamos ver como instalar e executar o mPDF, uma biblioteca PHP para gerar PDF utilizando-se de código HTML. આ mPDF tem lá seus contras, mas o interessante é que você basicamente precisa apenas montar seu HTML e com mínimo esforço já terá condições de convertê-lo para PDF.

સમસ્યા

Ao que parece, nas novas versões, é preciso do Composer para instalar o mPDF. તેથી, o recomendado é que você de fato passe a usar o Composer em sua atividade de desenvolvimento.

Daí vem a pergunta: e se eu não tiver como instalar o Composer no servidor? આ કિસ્સામાં, vamos utilizar de uma artifício: instalar o Composer localmente e então subir (અપલોડ) para o Servidor a pastaVendor“. Nestas condições seu Composer vai ficar parcialmente inoperante, mas ainda assim vai tornar possível o uso do mPDF.

ઉકેલ

Como foi dito no início, a ideia é fazer o mPDF funcionar no servidor sem que seja preciso instalá-lo no Servidor. આ માટે, faremos uma instalação local do composer, e então enviaremos para o servidor.

A instalação do mPDF pelo Composer é muito simples. Vá ao site https://getcomposer.org/download/, baixe e instale o Composer.

Uma vez que tenha o Composer instalado, basta abrir o Terminal (આદેશ) e acessar o diretório da sua aplicação (dentro de www/ ou htdocs/, ઉદાહરણ તરીકે), e então rodar o seguinte comando:

$ સંગીતકાર require mpdf/mpdf

Note que na raiz do diretório da sua aplicação será criado uns arquivos, કારણ કે composer.jsoncomposer.lock, bem como o diretórioVendor/“. Agora ficou fácil! Você já tem tudo que precisa para seu mPDF funcionar.

Pegue a pasta Vendor e envie para o seu Servidor. De preferência, coloque-a na raiz e crie um arquivo index.php (também na raiz) para testarmos o mPDF contendo o seguinte código:

1
2
3
4
5
<?PHP
જરૂરી_અન્સ __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$mpdf = નવી mPDF();
$mpdf->WriteHTML('<એચ 1>Hello world!</એચ 1>');
$mpdf->Output();

કરવામાં આ, se tudo der certo, irá aparecer um PDF escritoHello World!“.

PHP, સાથે PDF રિપોર્ટ્સ

Relatório não é a finalidade deste Post, mas aproveito para registrar algo mais. Se você precisa gerar relatórios, uma opção é embutir seu CSS/HTML no arquivo PHP, e então passar o código para o mPDF fazer o trabalho duro, assim por exemplo (Ver saída na Figura 1 નીચે):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
<?PHP
જરૂરી_અન્સ __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
ob_start();
?>
<શૈલી>
  ટેબલ, th, td {
    સીમા: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
    પેડિંગ: 5પીએક્સ;
  }        
  table tr:nth-child(odd) {
   background-color: #eee;
  } 
  table tr:nth-child(even) {
   background-color: #fff;
  }  
  table thead th {
   background-color: #ccc;
  } 
  table tfoot td {
   background-color: #ccc;
  } 
</શૈલી> 
<એચ 1>Meu Relatório</એચ 1>
<table align="center">
  <thead>
    <tr>
      <th>નામ</th>
      <th>Idade</th>
      <th>ઇ-મેઇલ</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3" align="center">Copyright ® 2017</td>
    </tr>
  </tfoot>>  
  <tbody>
    <tr>
      <td>ટેલર</td>
      <td align="center">43</td>
      <td >taylor@amail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Portela</td>
      <td align="center">47</td>
      <td>portela@bmail.com</td>
    </tr>    
  </tbody>
</ટેબલ>
<?PHP
$HTML = ob_get_contents();
$mpdf = નવી mPDF;
$mpdf->WriteHTML($HTML);
$mpdf->Output();

Fig. 1 – Arquivo PDF de saída referente à injeção de código CSS/HTML (ઉપર) processado pelo mPDF

Obviamente você pode estruturar melhor o código colocando o CSS/HTML em um arquivo de template separado e carregá-lo para dentro da chamada do mPDF.

આખરે, agora é com você! Dê uma lida no Manual do mPDF e fique por dentro da forma de uso e compatibilidades.

હિટ કુલ સંખ્યા: 35494

પર એક સમીક્ષા “સર્વર પર કંપોઝર વિના એમપીડીએફ ઇન્સ્ટોલ કરો – PHP, સાથે PDF રિપોર્ટ્સ

એક જવાબ છોડો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે *