ෆයර්ෆොක්ස් ඩේබියන් ස්ථාපනය නැහැ

හරහා මොසිල්ලා ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය “උචිත-හමුවීමක්” කිසිදු ඩේබියන් තවරා, දී 4 පියවර. ක්රියා!

විසඳුමක්

Em um terminal como ROOT, පහත දැක්වෙන දෑ:

(1) Remova o navegador Iceweasel (padrão de instalação)

  apt-get remove iceweasel

(2) Adicione a seguinte linha em seu /etc/apt/sources.list

  deb http://packages.linuxmint.com debian import

(3) Baixe e instale o Firefox via APT

  apt-get update
  apt-get install firefox

(4) Baixe e instale o idioma PT-BR

  apt-get install firefox-l10n-pt-br

මූලාශ්රය

http://superuser.com/questions/322376/how-to-install-real-firefox-on-debian

මුළු ප්රවේශය: 3055

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ *