സി.എസ്.എസ് പ്രിന്റ് സൈറ്റ് പ്രത്യേക പ്രദേശം

എന്നെങ്കിലും സൈറ്റിന്റെ ഏക ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം പ്രിന്റ് ആവശ്യം? അപ്പോള്, ഈ അച്ചടിക്കാവുന്ന പ്രദേശം നിർവചിക്കേണ്ടത്? സി.എസ്.എസ് പരിഹാരമാണ്!

പ്രശ്നം

Cenário: ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ അവിടെ മുഴുവൻ സൈറ്റ് ആയിരുന്നു, അതിന്റെ നടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു തരം ശരിയായ (തബുലതെദ് ഡാറ്റ). Como imprimir apenas a área que eu tinha interesse?

പരിഹാരം

Como sabemos, @media print é um recurso CSS que nos permite controlar o estilo do que será impresso. Vamos analisar duas situações.

Not Print

1° CasoImprimir tudo, mas excluir uma ou mais áreas da impressão
Quando você tem uma área que deseja excluir da impressão é fácil, basta criar uma uma class dentro de@media printocultando a visibilidade e atribuí-la ao elemento (tag html) que você não quer imprimir. No caso abaixo, foi criado a classe .notprint e atribuída a uma DIV que não deve ser impressa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Not Print</title>
 <style type="text/css">
   @media print { 
     .notprint { visibility:hidden; } 
   }
 </style>
</head>
<body>
 <strong>Isto vai ser impresso!</strong>
 <div class="notprint">
   Já isto, não será impresso!
 </div> 
 Aqui também será impresso!       
</body>
</html>

Yes Print

2° CasoIncluir uma única área na impressão, e excluir demais
Mas e quando for o contrário, മറ്റ് വാക്കുകളിൽ, e se eu quiser imprimir apenas uma área específica, como uma DIV, ഉദാഹരണത്തിന്, e não quiser que o restante do site apareça na impressão. Eis o motivo deste Post! വ്യക്തമായ, também usaremos o @media print, só que raciocinando de forma diferente. ഈ കേസിൽ, ocultamos a visibilidade de todos (*) os elementos do site e, em seguida, damos visibilidade apenas ao elemento que queremos imprimir, devidamente designado por um ID que chamei de #yesprint. അതുപോലെ, podemos, ഉദാഹരണത്തിന്, imprimir apenas conteúdo de uma DIV específica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Yes Print</title>
 <style type="text/css">
  @media print {
   * {
    visibility:hidden;
   }
 
   #yesprint {
    visibility:visible;
    position: absolute;
    top:0;
    left:0;                   
   }                 
  }
 </style>
</head>
<body>
 <strong>Isto não vai ser impresso!</strong> 
 <div id="yesprint">
   Já isto e, apenas isto, será impresso!
 </div> 
 Aqui também não vai sair na impressão!      
</body>
</html>

Caso não ocorra o efeito desejado, possivelmente seja devido a sua template estar pegando estilo residual de algum CSS acima (pai). Tente usar !important ou ajustar o código para forçar o resultado esperado. Veja também se não há alguma tag quebrada, sem abrir ou fechar.

Testei esta solução no Internet Explorer 9, Firefox 14.0.1 e Chrome 21.0.1180.8. Todos pareceram funcionar corretamenteLembro também, que caso queira imprimir cores e imagens do plano de fundo, isto deve ser configurado diretamente em cada navegador. ഉദാഹരണത്തിന്, no Internet Explorer, vá no menu Arquivo > Configurar Página e habilite a opçãoImprimir cores e imagens do plano de fundo“, conforme figura abaixo. Nesta mesma janela, é possível fazer outros ajustes de impressão.

Veja também: അച്ചടിക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യമായ DIV ആകുക | സി.എസ്.എസ് വേർതിരിച്ച് പ്രിന്റ്.

ആ… use por sua conta e risco!

മൊത്തമുള്ളഅനുമതികള്: 14082

4 അവലോകനങ്ങൾ “സി.എസ്.എസ് പ്രിന്റ് സൈറ്റ് പ്രത്യേക പ്രദേശം

  • Copie o código exatamente como está no exemplo do Post para seu servidor e teste para ver se funciona. Tente também colocar o CSS embutido direto na página (e não fazendo chamada externa), só para fins de testes. Às vezes, se você estiver usando código de CSS de terceiros (como plugins), pode ser que alguma Tag esteja definida como important!. Use o Firefox com o Firebug e procure identificar corretamente as classes ou ids CSS que você está querendo modificar. Use o ponteiro do Firebug para isto! E por aí vai

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *