Εκτέλεση δέσμης ενεργειών .bat στο παρασκήνιο [Λυθεί]

Πριν από ημέρες χρειαζόμουν κάποια Windows μηχανές στο δίκτυό μου ήταν ένα .bat script στο παρασκήνιο (χωρίς να το αντιληφθεί χρήστη). Αν αυτό είναι ό, τι χρειάζεστε, ευθεία μπροστά!

matrix

Εισαγωγή

Batch ou arquivo de lote (também conhecidos por .bat) é um arquivo de computador utilizado para automatizar tarefas (Saiba mais). Eu não pretendo discutir se usar .bat, VB, shell, Java, Windows ou Linux é o melhor caminho. Não defendo tecnologias, mas as uso em meu favor, buscando o que elas tem de melhor a oferecer e isto pode variar de acordo com as necessidades ou ambiente que estou inserido.

Το πρόβλημα

Em fim, eu precisava de um .bat para mapear uma unidade de rede apontando para um diretório no servidor e também para rodar um script em .vbs que obtinha algumas informações de hardware das maquinas clientes. Mas tinha que ser transparente (background) para os usuários, pois se não, certamente eles fechariam a telinha do MS-DOS antes de completar o script.

Λύση

Tentei alguns artifícios presentes na Internet, mas sem sucesso. O que realmente salvou a pátria foi o Bat To Exe Converter. O aplicativo permite converter .bat em .exe e ainda dá a opçãoGhost applicationque é justamente quem possibilita fazer o executável rodar em segundo plano (background). Nem é necessário instalação!

Baixe, descompacte e execute o arquivo Bat_To_Exe_Converter.exe (Acima) e faça da seguinte forma:

(1) Κάντε κλικ στο κουμπί “…” ao lado do campo Batchfile e indique seu script .bat que será convertido
(2) Marque a opçãoGhost application
(3) Κάντε κλικ στο κουμπί “Compile

bat1

Note que será criado no mesmo diretório do seu .bat um outro arquivo de mesmo nome, Ωστόσο, com extensão .exe. Tente executá-lo e verá que roda de forma transparente, sem qualquer janela visível.

Este Post poderia terminar por aqui que já teria cumprido seu objetivo. Mas vou estendê-lo mais um pouco detalhando os arquivos de script que utilizei, até mesmo para uma questão de futuras consultas.

Em resumo funciona assim: Num diretório do servidor coloquei alguns arquivos que em dado momento serão (uma única vez) copiados para a máquina cliente. São eles:
(1) rede.exe
(2) rede.reg
(3) scan.vbs

rede.exe nada mais é do que um arquivo rede.bat que compilei usando o Bat_To_Exe_Converter.exe mencionado neste Post. O servidor onde está este e outros arquivos funciona apenas de repositório, pois o objetivo é, posteriormente, copiar orede.exepara a máquina cliente e criar uma chave no registro para que ele seja sempre executado ao iniciar o Windows. Como dito, este arquivo roda invisível ao usuário e tem a finalidade de mapear uma unidade de rede (T:) apontando para o diretório ” \\server\trabalho” (Área do usuário). Além disso, roda um script VB (scan.vbs) que obtem algumas informações do hardware.

rede.bat | Mapeia unidade de rede e executa .vbs

1
2
3
 net use t: /delete
 net use t: \\server\trabalho
 wscript \\server\aplicativos\scan.vbs

rede.reg, ao ser executado com dois cliques, cria uma chave (Valor da sequência) no registro do windows que faz com querede.exeseja executado toda vez que o Windows inicializa. Esta chave pode ser vista após criada acessando o MenuIniciar>Executar”, digitandoregedite seguindo o caminho: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

rede.reg | Cria chave no registro do Windows

1
2
3
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"rede"="C:\\rede.exe"

scan.vbs é um script VB que captura algumas informações da hardware da máquina cliente. Utilizei este recurso pois precisava fazer um inventário das máquinas da rede a fim de obter alguns dados específicos (Não quis utilizar os softwares de inventários que existem na Internet). Não vou postar aqui o conteúdo do scriptscan.vbspois é baseado no PCeX, que adaptei para meu uso a fim de gerar um sumário de hardware em XML. Maiores detalhes sobre PCeX, acesse:

Aproveito para deixar meu muito obrigado aos desenvolvedores do PCeX que gratuitamente disponibilizaram o código fonte.

Finalizando, criei um script para copiar os arquivos do servidor para a máquina cliente de um só vez. Έτσι, tudo que eu tinha que fazer era ir na máquina cliente, acessar o compartilhamento no servidor e executar esse mini-instalador. A partir de então, toda vez que a máquina do cliente inicializava, o rede.exe (antigo .bat) rodava em background e cumpria a missão.

rede.install.bat| Instala solução nas máqunas clientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
@echo off
cls
@echo INICIANDO...
FOR /l %%a IN (%1,-1,1) το (ECHO 1 >NULL %%as&ping -n 2 -w 1 127.0.0.1>NUL)
@echo.
copy \\server\trabalho\aplicativos\rede.exe c:\rede.exe
\\server\trabalho\aplicativos\rede.reg
@echo FIM
FOR /l %%a IN (%1,-1,1) το (ECHO 1 >NULL %%as&ping -n 2 -w 1 127.0.0.1>NUL)

Só mais uma observação: Essa linha começando comFORfunciona apenas como uma pausa. Na verdade, foi a forma que encontrei de simular a função sleep (dormir) presente em várias linguagens de programação.

Até a próxima!

Σύνολο επισκέψεων: 82030

22 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ “Εκτέλεση δέσμης ενεργειών .bat στο παρασκήνιο [Λυθεί]

  • FGOV είπε:

   Μπορείτε Βάλτε ένα φάκελο αρχείων και απόκρυψη το αρχείο και δημιουργήστε μια συντόμευση και το βάλετε όπου θέλετε με το εικονίδιο αλλάζει.

 1. Είμαι προσπαθεί να τρέξει το Jboss standalone.bat WildFy με αυτό το πρόγραμμα, αλλά όταν έβαλα να τρέξει έχω αυτό το σφάλμα.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  
  16:45:59,513 INFO [org.jboss.modules] (main) JBoss Modules version 1.5.2.Final
  WFLYSRV0073: Invalid option 'C:UsersuserDownloadswildfly-10.1.0.Finalwildfl
  y-10.1.0.Finalbinstandalone.exe'
   
  Usage: standalone [args...]
  where args περιλαμβάνουν:
    --Admin-only            Set the server's running type to
                      ADMIN_ONLY causing it to open
                      administrative interfaces and accept
                      management requests but not start other
   
                      runtime services or accept end user
                      requests.
   
   
    -(β) , -b=       Set system property jboss.bind.address
                      to the given value
   
   
    -b=        Set system property
                      jboss.bind.address. to the
                      given value
   
   
    -c , -c=      Name of the server configuration file
                      to use (default is "standalone.xml")
                      (Same as --server-config)
   
   
    --debug []          Activate debug mode with an optional
                      argument to specify the port. Only
                      works if the launch script supports it.
   
   
    -(Δ)[=]         Set a system property
   
   
    -h, --help             Display this message and exit
   
   
    --read-only-server-config= Name of the server configuration file
                      to use. This differs from
                      '--Διακομιστή-config' and '-c' in that the
                      original file is never overwritten.
   
   
    -P , -P=,         Load system properties from the given
       --properties=       url
   
   
    -S[=]         Set a security property
   
   
    --server-config=      Name of the server configuration file
                      to use (default is "standalone.xml")
                      (Same as -c)
   
   
    -u , -u=       Set system property
                      jboss.default.multicast.address to the
                      given value
   
   
    -v, -V, --version          Print version and exit
   
   
    -secmgr               Runs the server with a security manager
   
                      installed.
   
   
  16:46:00,214 FATAL [org.jboss.as.server] (main) WFLYSRV0239: Aborting with exit
  code 1
  Pressione qualquer tecla para continuar. . .
  • Γεια σου, φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα στη δέσμη ενεργειών σας και όχι με το BatToExeConverter. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε νυχτερίδα σας είναι σωστή: “(Γ):\UsersuserDownloadswildfly-10.1.0.Finalwildfly-10.1.0.Finalbinstandalone.exe”. Ou tente achar o erro pelo Google.

Αφήνω μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *