મોડેમ મારફતે ચલાવવા માટે DDNS રૂપરેખાંકિત કરી રહ્યા છે + રાઉટર

ભુલી કોઈ IP અને dyndns! પુલ સ્થિતિમાં તમારા રાઉટર કામ કરે છે અને DNS O-Matic સાથે DDNS રૂપરેખાંકિત.

સમસ્યા

Aviso: આ પોસ્ટ કેટલાક તકનિકી ખ્યાલો કે સંબોધવામાં આવશે નહીં ધરાવે.

Tudo começou quando recebi da operadora Oi um modem/roteador Technicolor TD5136v2 Wi-Fi, muito ruim! Comprei então o roteador Asus RT-N56U pra ver se melhorava o sinal Wi-fi, minimizando a perda de dados.

Para facilitar minha vida, cascateei minha rede, colocando o roteador Asus ligado direito ao roteador Technicolor. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, minha rede doméstica ficou com 2 roteadores. Funcionou até bem, mas tive que configurar o NAT (redirecionamento de portas/serviços) nos dois roteadores para fazer minha câmera IP funcionar de fora (ઈન્ટરનેટ). Veja o exemplo de como ficou:

INTERNET   > MODEM/OI  > ROUTER/ASUS > COMPUTADOR/CÂMERA
200.28.189.1 > 192.168.1.1 > 192.168.0.1 > 192.168.0.N

O problema com essagambifoi no DDNS. Acredito que você sabe o que é um DDNS, afinal foi por isso que chegou aqui. અન્યથા, por favor dê uma pesquisada e continue lendo.

Note que, com esse cascateamento que fiz, o modem/Oi é quem tinha a interface com a Internet e pegava um IP válido, já o roteador/Asus recebia apenas o IP frio vindo do modem/Oi. Isso realmente foi um problema, pois quando eu tentava configurar o DDNS do roteador/Asus, ele dava o seguinte erro:

"The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10,એક્સ,એક્સ,એક્સ, or 172.16.x.x).. This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS service cannot work in this environment"

O próprio site da Asus já alertava para este problema:

Nota: se o wireless está a utilizar um endereço WAN IP privado (192.168.એક્સ.એક્સ, 10.એક્સ.એક્સ.એક્સ, અથવા 172.16.એક્સ.એક્સ), este router encontrar-se-á numa rede multi-layer NAT. O serviço DDNS não poderá funcionar neste tipo de ambiente

ઉકેલ

A solução foi fazer o modem/Oi funcionar emmode bridge” (modo ponte), બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, o modem/Oi simplesmente passou a fazer seu papel de modulador e demodulador (e não mais de roteador), retransmitindo todo o fluxo de dados direto para o roteador/Asus. Neste cenário, é como se o próprio roteador/Asus ficasse com sua interface voltada para a Internet, obtendo o WAN IP Válido e sendo responsável por fazer a autenticação PPPoE. Olha aí:

INTERNET   > MODEM/OI   > ROUTER/ASUS > COMPUTADOR/CÂMERA
200.28.189.1 > BRIDGE/PONTE > 192.168.0.1 > 192.168.0.N

Conectando o modem e o roteador (bridge mode)

Neste પોસ્ટ, apesar de me referir ao modem da Oi e roteador da Asus, a configuração pode ser similar em qualquer modem ou roteador.

પગલું 1 – Colocar o modem em mode bridge (modo ponte)

Acesse o painel de controle do modem/Oi. Isso normalmente é feito abrindo o navegador e digitando http://192.168.0.1 (ou outro IP como 192.168.1.1, 10.0.0.1, વગેરે). O usuário e senha padrão é “એડમિન” para ambos. Procure e altere a seguinte configuração:

SETUP > Internet Setup > Internet Settings > Internet Connection Type > Bridge Mode (ao invés de PPPoE)

પગલું 2 – Conectar o cabo de rede entre o modem e o roteador

Pegue um cabo de rede comum (UTPRJ/45) e ligue entre os dispositivos: uma ponta vai em uma das 4 portas do modem/Oi e a outra vai na porta WAN/Internet do roteador/Asus.

પગલું 3 – Configurar o roteador para operar com DHCP habilitado

Acesse o painel de controle do roteador/Asus. Isso normalmente é feito abrindo o navegador e digitando http://192.168.1.1 (ou outro IP como 192.168.0.1, 192.168.2.1, 10.0.0.1, વગેરે). O usuário e senha padrão é “એડમિન” para ambos. Procure e altere a seguinte configuração:

Advanced Settings > લેન > Basic Config > Enable the DHCP Server > Yes

પગલું 4 – Configurar o roteador para fazer a autenticação PPPoE

Acesse o painel de controle do roteador/Asus. Procure e faça a seguinte configuração:

#1
Advanced Settings > WAN > Basic Config > WAN Connection Type > PPPoE
#2
Advanced Settings > WAN > Account Settings > PPP Username > હાય@હાય
#3
Advanced Settings > WAN > Account Settings > Password > oi123

Esse usuário e senha PPPoE é padrão da Oi. Obviamente você deve usar outro usuário e senha se for uma operadora diferente. Se não souber, é só ligar para sua operadora e pedir os dados de login para autenticação PPPoE. O telefone da Oi é 10631.

કરવામાં આ, já é para sua Internet estar funcionando por meio do Wi-Fi do roteador/Asus. Às vezes pode demorar um pouco para autenticar e estabelecer a conexão, tenha paciência. Digo isso, pois aconteceu comigo; achei que não estava funcionando e foi só esperar um pouco mais que deu certo. Testa aí!

Criando e configurando um DDNS

Na verdade essa é a melhor parte do Post, pois acabei conhecendo um interessante serviço chamado DNS-O-Matic. શાંત, eu explico!

O grande problema dos roteadores é oferecer suporte a poucos servidores de DDNS, em geral se limitam ao No-IP e DynDNS. Mas esqueça No-IP e DynDNS! Esses serviços não são plenamente gratuitos ou quando são, possuem limitações, દરેક રિન્યૂ કર્યા જેવી 30 dias e isso é sacal!

Eu particularmente prefiro usar o Afraid (FreeDNS), que funciona e realmente é gratuito. Mas como fazer se o roteador não dá suporte ao Afraid? É aí que entra o DNS-O-Matic. Por sorte o roteador da Asus dá suporte ao DNS-O-Matic, que permite associar minha conta DNS-O-Matic com o meu subdomínio criado no Afraid, mantendo meu WAN IP sempre atualizado. Não entendeu? Vamos por parte então, mas lembrando que isso só vai ser útil se seu roteador tiver suporte ao DNS-O-Matic.

પગલું 1 – Crie um (sub)domínio no Afraid

1. મુલાકાત http://freedns.afraid.org
2. Clique em “Dynamic DNS” e crie uma conta pelo menu “Setup an account here”.
3. લૉગ ઇન કરો, clique no menu “Subdomains” e “add”
4. Note no combobox “Domain” que, કોઈ અંત, tem uma opção “Many many more available…”, અહીં ક્લિક કરો!
5. આગલી સ્ક્રીન પર, clique no link “Shared Domain Registry” e escolha um dos milhares de domínios disponíveis.

પગલું 2 – Obtendo a chave (Key) no afrai.org

(Você vai precisar dessa chave adiante!)
1. મુલાકાત http://freedns.afraid.org
2. Clique no menu Dynamic DNS,
3. No final da página, લિંક પર ક્લિક કરો “Direct URLreferente ao subdomínio que você criou no Passo 1
4. A chave (Key) é a parte da URL logo apósupdate.php?”.
ભૂતપૂર્વ: iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf

Direct URL: HTTP://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
Chave (Key): iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf

પગલું 3 – Crie uma conta no DNS-O-Matic e adicione um Serviço (Afraid)

1. મુલાકાત https://www.dnsomatic.com/
2. Clique em “create a free DNS-O-Matic account” e crie uma conta
3. લૉગ ઇન કરો, clique no botão “Add a service”
4. No combo “–Select a service–“, પસંદગી “afraid.org
5. No campo Key(?) cole a Chave referente ao subdomínio criado no Passo 1.
Veja como obter a chave no Passo 2: “Obtendo a chave (Key) no afrai.org
6. બટન પર ક્લિક કરો “pdate account info

પગલું 4 – Configurando DNS-O-Matic no roteador

Procure e faça a seguinte configuração:

Advanced Settings > WAN > DDNS > Server > WWW.DNSOMATIC.COM

1. માં “Server”, escolha WWW.DNSOMATIC.COM
2. માં “Host Name”, coloqueall.dnsomatic.com” (ou deixe em branco)
3. માં “User Name or E-mail Address”, informe seu usuário criado no DNS-O-Matic
4. માં “Password or DDNS Key”, informe sua senha da conta DNS-O-Matic
5. છેલ્લા, clique no botão “લાગુ”

Veja a figura:

આ કરી રહ્યા છે, o DDNS do roteador/Asus, por meio do DNS-O-Matic, automaticamente se encarregará de atualizar o WAN IP junto ao Afraid.

કે, agora você tem um domínio grátis com IP sempre atualizado! Nunca mais No-ip, nunca mais DyDNS.

સારા નસીબ!

હિટ કુલ સંખ્યા: 24657

4 સમીક્ષાઓ “મોડેમ મારફતે ચલાવવા માટે DDNS રૂપરેખાંકિત કરી રહ્યા છે + રાઉટર

 1. LUIZ GUSTAVO MENDES MOREIRA જણાવ્યું હતું કે:

  સુપ્રભાત. મહાન પોસ્ટ, જો કે હું લાઇવ ફાઇબરનો ઉપયોગ કરું છું અને જો હું તેને બ્રિજ મોડમાં મૂકું છું તો હું ફોન લાઇન અને રિમોટ મોડેમ સપોર્ટને ડિસ્કનેક્ટ કરું છું. તમે તેને બીજી રીતે કેવી રીતે કરવું તે જાણો છો?
  આભારી

એક ટિપ્પણી મૂકો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.