បង្កើតរូបភាពតូចជាមួយ PHP | រូបភាពតូចជាមួយផលប៉ះពាល់

កម្មវិធី PHP ការសរសេរកម្មវិធី: បង្កើតរូបភាពតូច (រូបភាពតូច) ឬសូម្បីតែផ្លាស់ប្តូរទំហំរូបភាពទៅជាគំរូជាក់លាក់មួយ។, នៅក្នុងវិធីជាក់ស្តែង និងជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសដ៏អស្ចារ្យដូចជាស៊ុមមួយ។, គែម, អត្ថបទ និងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៀត.

នៅលើ

Como diz o ditado: “Uma imagem vale por mil palavras”. Fazendo disso uma verdade, segue abaixo alguns dos inúmeros efeitos que a classe easyphpthumbnail.class.php pode lhe proporcionar. Tudo com código fonte e exemplo da imagem com seu respectivo efeito.

Para o código não ficar repetitivo, nos exemplos seguintes irei escrever apenas os códigos relativos aos efeitos, representado pelo item (3) ខាងក្រោម, já que a lógica para todos efeitos tem a mesma sequência.

Código padrão | Obrigatório em todos os exemplos seguintes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php
  /** (1) នាំចូលថ្នាក់: easyphpthumbnail.class.php */
  include_once('easyphpthumbnail.class.php');
 
  /** (2) Instancia um objeto da classe: $មេដៃ */
   $មេដៃ = ថ្មី easyphpthumbnail;
 
  /** (3) Aplica o código fonte com o EFEITO desejado */
  $មេដៃ -> Thumbsize = 300;
 
  /** (4) Cria um thumbnail e a saída na tela ou arquivo */
  $មេដៃ -> Createthumb('image.jpg');
?>

ការកត់សម្គាល់
No exemplo acima, a imagem é exibida na tela em tempo de execução. Caso você queira gravar a imagem em disco, utilize ‘file como segundo parâmetro do método Createthumb(), conforme a seguir demonstrado:

1
2
3
4
<?php
  // Cria a imagem miniatura (thumbnail) e grava em arquivo
  $មេដៃ -> Createthumb('gfx/image.jpg', 'file');
?>

Dentro do pacote disponível para download, existe o arquivo API.txt que contém descrições de todas as variáveis e funções da classe easyphpthumbnail.class.php.

Imagem original – 150 x 113 ភីកសែល | Sobre esta imagem serão aplicados efeitos

imgori

ឧទាហរណ៍ 1 – Redimensionamento automático da imagem | A imagem é ajustada para o tamanho 90 ភីកសែល

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Thumbsize = 90; 
?>

ឧទាហរណ៍ 2 – Adiciona um quadro ao redor da imagem | 10 px de largura e na cor vermelha

1
2
3
4
<?php
   $មេដៃ -> Framewidth = 10;
   $មេដៃ -> Framecolor = '#FF0000';
?>

ឧទាហរណ៍ 3 – Adiciona um texto (copyright) na imagem | Define texto, posição, ប្រភេទ, tamanho e cor da fonte

1
2
3
4
5
6
7
<?php
  $មេដៃ -> Copyrighttext = 'taylorlopes.com';
  $មេដៃ -> Copyrightposition = '50% 90%';
  $មេដៃ -> Copyrightfonttype = 'MAIAN.TTF';
  $មេដៃ -> Copyrightfontsize = 14;
  $មេដៃ -> Copyrighttextcolor = '#FFFFFF';
?>

ឧទាហរណ៍ 4 – Define a altura da imagem | Mantém as proporções: 50px de altura

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Thumbheight = 50;
?>

ឧទាហរណ៍ 5 – Define a largura da imagem | Mantém as proporções: 100px de largura

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Thumbwidth = 100;
?>

ឧទាហរណ៍ 6 – Defina o redimensionamento de percentagem em vez de pixels | 50% do tamanho original

1
2
3
4
<?php
  $មេដៃ -> Thumbsize = 50;
  $មេដៃ -> Percentage = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 7 – Permitir que as imagens sejam alargadas (Infladas) | Ajusta para 300 px

1
2
3
4
<?php
  $មេដៃ -> Thumbsize = 300;
  $មេដៃ -> Inflate = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 8 – Define a qualidade da imagem, នៃ 0 មួយ 100 | 10% de qualidade em relação a original

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Quality = 10;
?>

ឧទាហរណ៍ 9 – Cria uma sombra na imagem | Define a cor do sombreamento

1
2
3
4
<?php
  $មេដៃ -> Backgroundcolor = '#D0DEEE';
  $មេដៃ -> Shadow = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 10 – Recorta os cantos da imagem | Define a cor do de fundo (área cortada)

1
2
3
4
<?php
  $មេដៃ -> Backgroundcolor = '#FFFFFF';
  $មេដៃ -> Clipcorner = អារេ(1,15,0,1,1,1,1);
?>

ឧទាហរណ៍ 11 – Simula a idade da imagem | Imagem com aparência antiga

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Ageimage = អារេ(1,10,80);
?>

ឧទាហរណ៍ 12 – Adiciona uma moldura na imagem | A moldura é ajustada à imagem

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Borderpng = 'border.png';
?>

ឧទាហរណ៍ 13 – Simula um fichário (aspiral) adicionado à imagem | Define borda e cor do quadro

1
2
3
4
5
6
<?php
  $មេដៃ -> Framewidth = 10;
  $មេដៃ -> Framecolor = '#000000';
  $មេដៃ -> Binder = ជាការពិត;
  $មេដៃ -> Binderspacing = 8;
?>

ឧទាហរណ៍ 14 – Gira a imagem de paisagem para retrato, no sentido horário | 90 graus

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Rotate = 90;
?>

ឧទាហរណ៍ 15 – Inverte a imagem horizontalmente

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Fliphorizontal = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 16 – Inverte a imagem verticalmente

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Flipvertical = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 17 – Gira a imagem sem cortes

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Rotate = -30;
?>

ឧទាហរណ៍ 18 – Gira e corta a imagem

1
2
3
4
5
<?php
  $មេដៃ -> Rotate = -30;
  $មេដៃ -> Croprotate = ជាការពិត;
  $មេដៃ -> Backgroundcolor = '#FFFFFF';
?>

ឧទាហរណ៍ 19 – Cria uma tela sempre quadrada | O pontilhado é só para destacar que a imagem ficou quadrada

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Square = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 20 – Recorta a imagem

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Cropimage = អារេ(2,0,20,20,35,35);
?>

ឧទាហរណ៍ 21 – Cria uma marca d’água

1
2
3
4
5
<?php
  $មេដៃ -> Watermarkpng = 'watermark.png';
  $មេដៃ -> Watermarkposition = '50% 50%';
  $មេដៃ -> Watermarktransparency = 40;
?>

ឧទាហរណ៍ 22 – Aplica um filtro pré-definido para a imagem (lento em PHP4)

1
2
3
4
5
6
7
<?php
  $មេដៃ -> Edge = ជាការពិត;
  $មេដៃ -> Emboss = ជាការពិត;
  $មេដៃ -> Sharpen = ជាការពិត;
  $មេដៃ -> Blur = ជាការពិត;
  $មេដៃ -> Mean = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 23 – Aplica um filtro personalizado para a imagem (lento no PHP4)

1
2
3
4
5
6
<?php
  $មេដៃ -> Filter = អារេ(-1,-1,-1,-1,8,-1,-1,-1,-1);
  $មេដៃ -> Divisor = 1;
  $មេដៃ -> Offset = 0;
  $មេដៃ -> Applyfilter = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 24 – Aplica uma perspectiva para a imagem | Esquerda para direita

1
2
3
4
<?php
  $មេដៃ -> Perspective = អារេ(1,0,20);
  $មេដៃ -> Backgroundcolor = '#FFFFFF';
?>

ឧទាហរណ៍ 25 – Aplica uma perspectiva para a imagem | Direita para esquerdaThumb

1
2
3
4
<?php
  $មេដៃ -> Perspectivethumb = អារេ(1,1,25);
  $មេដៃ -> Backgroundcolor = '#FFFFFF';
?>

ឧទាហរណ៍ 26 – Aplica um efeito de sombreamento interno

1
2
3
4
<?php
  $មេដៃ -> Shading = អារេ(1,70,80,0);
  $មេដៃ -> Shadingcolor = '#D0DEEE';
?>

ឧទាហរណ៍ 27 – Aplica um efeito de espelho na imagem

1
2
3
4
5
<?php
  $មេដៃ -> Mirror = អារេ(1,10,90,40,2);
  $មេដៃ -> Mirrorcolor = '#FFFFFF';
  $មេដៃ -> Backgroundcolor = '#FFFFFF';
?>

ឧទាហរណ៍ 28 – Aplica um efeito de negativo

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Negative = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 29 – Troca uma cor na imagem | Troca a cor preta por azul

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Colorreplace = អារេ(1,'#000000','#0000FF',60);
?>

ឧទាហរណ៍ 30 – Reposiciona os pixels randomicamente | Efeito de distorção

1
2
3
<?php
  $មេដៃ -> Pixelscramble = អារេ(1,4,2);
?>

ឧទាហរណ៍ 31 – Converte para escala de cinza

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Greyscale = ជាការពិត;
?>

ឧទាហរណ៍ 32 – Altera o Brilho da imagem

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Brightness = អារេ(1,50);
?>

ឧទាហរណ៍ 33 – Mescla uma cor

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Colorize = អារេ(1,0,0,125,0);
?>

ឧទាហរណ៍ 34 – Torce uma imagem

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Twirlfx = អារេ(1,20,0);
?>

ឧទាហរណ៍ 35 – Cria efeito de ondulação na imagem

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Ripplefx = អារេ(1,5,15,5,5);
?>

ឧទាហរណ៍ 36 – Cria efeito de lago na imagem

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Lakefx = អារេ(1,15,80);
?>

ឧទាហរណ៍ 37 – Cria efeito de gota d’água na imagem

1
2
3
<?php
   $មេដៃ -> Waterdropfx = អារេ(1,1.2,400,40);
?>

ឧទាហរណ៍ 38 – Combinando alguns efeitos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
  $មេដៃ -> Thumbsize = 300;
  $មេដៃ -> Copyrighttext = 'taylorlopes.com';
  $មេដៃ -> Copyrightposition = '50% 80%';
  $មេដៃ -> Copyrightfonttype = 'MAIAN.TTF';
  $មេដៃ -> Copyrightfontsize = 20;
  $មេដៃ -> Copyrighttextcolor = '#FFFFFF';
  $មេដៃ -> Borderpng = 'border.png';
  $មេដៃ -> Backgroundcolor = '#D0DEEE';
  $មេដៃ -> Mirror = អារេ(1,30,90,40,2);
  $មេដៃ -> Mirrorcolor = '#D0DEEE';
?>
ការចូលដំណើរការសរុប: 220237

58 ពិនិត្យ “បង្កើតរូបភាពតូចជាមួយ PHP | រូបភាពតូចជាមួយផលប៉ះពាល់

 1. ជំរាបសួរលោក Taylor, estou com uma dúvida muito cruel
  No uso de imagens dinãmicas o uso de função no lugar do image.jpg não me ajudaria certo??

  /** (4) Cria um thumbnail e a saída na tela ou arquivo */
  $thumb -> Createthumb(‘image.jpg’);

  Qual seria o melhor modo de se fazer isto??

 2. នៅរសៀលថ្ងៃល្អលោក Taylor,
  muito bom para manipular as imagens, só tem um detalhe que eu acabei encontrando, que ao setar o chmod da pasta, នៅ​លើ​បន្ទាត់ 1843 da sua classe:

  if ($នេះ ->Chmodlevel!=”) {chmod($នេះ ->Thumblocation.$this->Thumbprefix.$this->មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។,octdec($នេះ ->Chmodlevel));}

  falta um basename antes do atributo $this->មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។, pois senao ele n encontrar o caminho correto da sua pasta. នៅដូចនេះ:

  if ($នេះ ->Chmodlevel!=”) {chmod($នេះ ->Thumblocation.$this->Thumbprefix.basename($នេះ ->មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។),octdec($នេះ ->Chmodlevel));}

  No mais ta tudo tranquilo. សូមអរគុណ, ឱប

  • Oi Elenilton.
   Essa classe PHP gera uma imagem com um dos efeitos acima descritos, a partir de outra imagem. នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀត, ela pega uma imagem já existente e cria outra, que inclusive pode ser um thumbnail (miniatura)! Pelo que entendi, você quer tirar um printscreen ou screenhost. ក្នុងករណីនេះ, esta classe não te atende, pois a imagemmatrizainda não existe.

   Para tirar screenhost (capturar tela de sites), você pode instalar um plugin Firefox ou aplicativos para este fim:
   ScreenGrabhttp://www.screengrab.org/
   LightShothttp://lightshot.skillbrains.com/
   WebShothttp://www.websitescreenshots.com/

   Você também pode usar sites que fazem este serviço online (screenhost), bastando digitar a URL do site que deseja capturar a tela:
   Thumbalizrhttp://www.thumbalizr.com/
   Webshotsprohttp://www.webshotspro.com/
   Kwouthttp://kwout.com/

   Não sei se era isso, mas fica aqui esta dica! និយាយ​អញ្ចឹង, tem muitos outros por aí… និយាយ, t +

   • Essa duvida ‘e a mesma que tenho.
    Eu tenho imagens que preciso redimencionar.
    Mas as imagens estao em outro servidor.
    Pra usar essa clase eu fiz assim :

    $thumb -> Createthumb(‘http://www.agritechmt.com.br/files/imagens/201201/1325718595.png’);

    mas não deu certo.
    Como poderia fazer algo do tipo.
    Tem alguma forma de informar a url da imagem?
    សូមអរគុណអ្នក

 3. André Luiz បាននិយាយថា::

  លោក Taylor, o script é mto bom. Era justamente isso que eu estava procurando, mas tenho uma dúvida.
  E se eu quiser colocar dentro de um looping? Como funcionaria? Eu tentei abaixo e não funcionou. Provavelmente errei alguma coisa.

  សូមអរគុណអ្នក!

  $sql =SELECT * from ultimoscloses WHERE ativo=’1ORDER BY id DESC LIMIT 3”;
  $resultado = mysql_query($SQL);
  ខណៈពេល($linha = mysql_fetch_array($resultado, MYSQL_BOTH)){

  $foto1=$linha[‘foto1’];
  ?>


  Createthumb(‘admin/foto/$foto1’);?>

  • Oi André, testei aqui e funciona bem. O que você deve fazer é salvar o thumbnail e depois exibí-lo, ao invés de apenas jogar a saída para a tela. Como descrevi neste Artigo você deve usar a opção ‘fileno segundo parâmetro do método Createthumb. Abaixo fiz e testei um exemplo de loop com imagens, basta adaptar a sua necessidade. និយាយ, t +

   FAZENDO LOOP COM IMAGENS

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   
   <?php
     /** (1) នាំចូលថ្នាក់: easyphpthumbnail.class.php */
     include_once('easyphpthumbnail.class.php');
    
     /** (2) Instancia um objeto da classe: $មេដៃ */
      $មេដៃ = ថ្មី easyphpthumbnail;
    
     /** (3) Aplica o código fonte com o EFEITO desejado */
     $មេដៃ -> Thumbsize = 100;
    
     /** (4) Array de imagens - PODE SER ENTRADA VINDA DO BANCO DE DADOS */
     $images = អារេ('example1.jpg', 'example2.jpg', 'example3.jpg');
    
     /** (5) Faz o loop para criar as imagens e exibí-las */
     foreach ($images ជាការ $មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។) {
    
      /** (6) Cria o thumbnail e salva em disco local */ 
      $មេដៃ -> Createthumb($មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។, 'file');
    
      /** (7) Exibe o thumbnail salvo */   
      អេកូ "<img src='thumbnail_".$មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។."' /><br />";
     }
    
     /** (8) Destroi o objeto - libera memória */ 
     unset($មេដៃ); 
   ?>
   • Cleidisson បាននិយាយថា::

    Bom dia Taylor tudo bem?
    Estou tentando utilizar a classe que vocÊ postou, para recuperar imagens vindas do banco de dados, gerar as miniaturas e imprimir elas na tela.
    Porém como é uma busca, e esta é percorrida através de um while,e o número de imagens é diferente a cada pesquisa, não consegui ajustar
    para funcionar.
    Teria alguma forma de que ele ao invés de salvar apenas imprima o efeito na tela?
    Ou o que você me propõe?
    Obrigado desde já.

   • Vagner បាននិយាយថា::

    cara copiei e colei o teu exemplo mas não funcionou pode me ajudar??

    //teste para ver se foto realmento existe
    អេកូ ”;

    /** (1) នាំចូលថ្នាក់: easyphpthumbnail.class.php */
    include_once(‘easyphpthumbnail.class.php’);

    /** (2) Instancia um objeto da classe: $មេដៃ */
    $thumb = new easyphpthumbnail();

    /** (3) Aplica o código fonte com o EFEITO desejado */
    $thumb -> Thumbsize = 100;

    /** (4) Array de imagensPODE SER ENTRADA VINDA DO BANCO DE DADOS */
    $images = array(‘fotos/vagner.jpg’, ‘fotos/511e3eaf61191.jpg’);

    /** (5) Faz o loop para criar as imagens e exibí-las */
    foreach ($images as $image) {

    /** (6) Cria o thumbnail e salva em disco local */
    $thumb -> Createthumb($មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។, ‘file’);

    /** (7) Exibe o thumbnail salvo */
    អេកូ “”;
    }

    /** (8) Destroi o objetolibera memória */
    unset($មេដៃ);

 4. André Luiz បាននិយាយថា::

  O Script que estou tentando fazer e por algum motivo não foi completo seria este abaixo:

  $sql =SELECT * from ultimoscloses WHERE ativo=’1ORDER BY id DESC LIMIT 3”;
  $resultado = mysql_query($SQL);
  ខណៈពេល($linha = mysql_fetch_array($resultado, MYSQL_BOTH)){
  $titulo = $linha[‘titulo’];
  $id = $linha[‘id’];
  $subtitulo = $linha[‘subtitulo’];
  $link = $linha[‘link’];
  $foto1=$linha[‘foto1’];
  ?>
  Createthumb(‘admin/ultimoscloses/$foto1’);?>

  សូមអរគុណអ្នក!

 5. Marcelo បាននិយាយថា::

  Gostei muito desta classe, gostaria de saber se é possível usar ela com um arquivo vindo de um formulário.

  ឧទាហរណ៍:

  Tenho a página upload.php onde tenho o formulário para adicionar um arquivo, adiciono o arquivo e envio para o arquivo da classe.
  a classe faria a função de criar o thumbnail em arquivo.
  Será que tem como fazer isso?
  O que me diz ou o que eu posso fazer em relação?

  Obrigado e parabéns pelo post.

  • Oi Wanderson, você primeiro precisa salvar a imagem remota em disco para então depois poder aplicar o efeito. Veja:

   CRIANDO THUMBNAIL DE IMAGEM LOCALIZADA EM OUTRO SITE

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   
     /** (1) Recupera a imagem remota (em outro site) */
     $image_remote = file_get_contents('http://taylorlopes.com/images/logo.gif'); 
    
     /** (2) Define o nome da imagem local a ser salva em disco */ 
     $image_local = 'imagem.jpg';
    
     /** (3) Salva a imagem em disco local */
     file_put_contents($image_local, $image_remote);
    
     /** (4) Importa a classe: easyphpthumbnail.class.php */
     include_once('easyphpthumbnail.class.php');
    
     /** (5) Instancia um objeto da classe: $thumb */
     $thumb = new easyphpthumbnail;
    
     /** (6) Aplica o código fonte com o EFEITO desejado */
     $thumb->Thumbsize = 100;
    
     /** (7) Cria um thumbnail e e salva em disco (arquivo) */
     $thumb->Createthumb($image_local, 'file');
    
     /** (8) Exibe o thumbnail salvo */   
     echo "<img src='thumbnail_".$image_local."' /><br />";
    
     /** (9) Destroi o objeto - libera memória */ 
     unset($thumb);


   • Ja tinha pensado nisso. Mas as imagens vão ficar salvas no servidor.
    Ai tenho que criar um script que fara a limpeza das imagens com um determinado tempo que foram carregadas no site.
    Por que isso geraria um acumulo de imagens que não serão usadas com tanta frequência.
    O que eu queria era ver se tinha alguma forma de manipular uma imagem na web.
    Mas mesmo assim obrigado.
    Essa classe ja esta me ajudando bastante.
    Assim não preciso reinventar a roda.

    អរគុណច្រើន. នេះ “Jos Nutbroekestá de parabéns.
    E vc tambem por fazer a ponte entre a gente e essa classe que tenho certeza que ajudará muitos desenvolvedores.

   • daniel បាននិយាយថា::

    ជំរាបសួរ, também estou com o mesmo problema, só que no meu caso, utilizo url amigável, e quando ela está ativa dá o erro Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\wamp\www\site……..class.php on line 1022 e quando desativo funciona sem qualquer problemase souber como resolver isto, valeu e parabéns pelo post

 6. Djalma បាននិយាយថា::

  Olá Taylor Lopes,
  parabéns pelo post é exatamente o que estava precisando.
  សូមអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់.

  Gostaria de contar com sua ajuda, não consigo colocar o efeito em duas imagens, ambas em arrays diferentes.

  uma fica com o tamanho que escolhi e a outra fica maior não entendi.

  Atenciosamente,
  Djalma Bento

  • OI, você precisa tentar encontrar a causa do erro relatado. Veja que no comentário acima, ក្នុង “18 ខែមីនា 2011 ទៅ 14:02”, demonstrei como fazer loop com as imagens (diferentes), sendo, ហេតុនេះហើយបានជា, possível. Certifique-se do tipo de imagem que você está tentando aplicar o efeito; mas isto não deve ser feito considerando a extensão do arquivo e sim o MIME. É que as vezes a extensão pode ser sido modificada, sem que a imagem tenha sido, e claro, o navegador exibe normalmente, pois baseia-se no MIME. Para ter certeza, abra a imagem com um editor qualquer esalve comosendo do tipo: .jpg, .png ou .gif. ជា​ចុងក្រោយ, baixe novamente a classe (ខាងលើ) e substitua pela que você está usando, pois acabei de atualizá-la pegando a última versão que o autor liberou. T +

 7. Régis Adamavicius បាននិយាយថា::

  Olá estou lendo sobre a biblieoteca GD, mas não consigui rodar o efeito, pra mim só aparece erroA imagem http://localhost/teste.php contém erros e não pode ser exibidaeu uso o Xampp mais recente php 5.3.8 កម្មវិធី Apache 2.2 e a biblioteca GD2 está habilitada
  a classe está no memso diretóriotô achando muito estranho !

  រកបាន

 8. Camilo បាននិយាយថា::

  brother nao to conseguindo utilizar o codigo, estou tentando apos postar a imagem fazer com que ele crie a miniatura e salve o arquivo e esta dando o seguinte erro
  ការព្រមាន: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in C:\Inetpub\vhosts\belasfestasbuffet.com.br\httpdocs\php\easyphpthumbnail.class.php on line 1000

  o codigo que montei é o seguinte ,

  //cria miniatura
  /** (1) នាំចូលថ្នាក់: easyphpthumbnail.class.php */
  include_once(‘easyphpthumbnail.class.php’);

  /** (2) Instancia um objeto da classe: $មេដៃ */
  $thumb = new easyphpthumbnail;

  /** (3) Aplica o código fonte com o EFEITO desejado */
  $thumb -> Thumbsize = 100;

  // Cria a imagem miniatura (thumbnail) e grava em arquivo
  $thumb -> Createthumb(‘$img’, ‘file’);

  អេកូ “”;

  • លោក Taylor កញ្ញាឡូប៉េស បាននិយាយថា::

   Testei seu código aqui e funcionou normal. A única coisa que fiz, ច្បាស់ណាស់, foi trocar sua variável $img por um nome de imagem válido (que existia no meu diretório). Fora isto, notei que as Aspas estava esquisitas, então troquei por aspas duplas. Rodou legalEsse erro aí certamente é por que a imagem que você informou em $img não existe ou está com o nome diferente da existente….

  • Oi Eder, fiz uma função, não sei se ajudabastaria fazer as chamadas mudando os parâmetros, ច្បាស់ណាស់…

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   
   <?php
   /**
    * Recupera uma imagem por URL e cria um Thumbnail
    * @author Taylor Lopes  2012.09.24 - taylorlopes.com
    * @param $image_input  URL da imagem de entrada (original)
    * @param $image_output Caminho absoluto para onde será salvo o Thumb 
    * @param $image_effects array de efeitos
    * @return boolean
    * @dependence class easyphpthumbnail.class.php
   */ 
   មុខងារ getURLImageSetThumb($image_input, $image_output, $image_effects) {
    $image_remote = file_get_contents($image_input); 
    មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។( basename($image_output), $image_remote);
    include_once('easyphpthumbnail.class.php'); 
    $មេដៃ = ថ្មី easyphpthumbnail;   
    foreach($image_effects ជាការ $effect => $តម្លៃ) {
     $មេដៃ->$effect = $តម្លៃ;
    } 
    @$មេដៃ->Createthumb( basename($image_output), 'file');
    if (copy("thumbnail_".basename($image_output), $image_output)) {
     unlink(basename($image_output));
     unlink("thumbnail_".basename($image_output));
     return ជាការពិត;
    } else {
     return មិនពិត;
    }   
   }
    
   // A chamada ficaria, ឧទាហរណ៍, ដូចនេះ:
   $image_input  = 'http://taylorlopes.com/images/logo.gif';
   $image_output = 'គ:/wamp/www/suapasta/image.jpg';
   $image_effects = អារេ('Shadow' => ជាការពិត,
               'Thumbsize' => 300,
               'Perspectivethumb' => អារេ(1,1,25)
              );           
   getURLImageSetThumb($image_input, $image_output, $image_effects);
   ?>
  • ជំរាបសួរ, para arredondar a borda ou canto da imagem, você poderia usar um simples CSS de 1 única linha, ដូចនេះ:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   
   <!DOCTYPE html>
   <html>
    <ប្រធាន>
     <ចំណងជើង>Imagem com canto arredondado</ចំណងជើង>
     <រចនាប័ទ្ម>
      .ព្រំដែន-មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។{ព្រំដែន-radius:7px;}
     </រចនាប័ទ្ម>
    </ប្រធាន>
    <រាងកាយ> 
      <img src="imgori.jpg" ថ្នាក់="border-image" />
    </រាងកាយ>
   </html>

   ឧទាហរណ៍:

   Sem canto arredondado

   Com canto arredondado

 9. Mara បាននិយាយថា::

  ជំរាបសួរលោក Taylor, gostaria de saber como salvo a thumby dentro de uma pasta, já tentei de tudo e não consigo, parece que o plugin ão aceita, estou precisando muito, se alguém souber pode me ajudar?

  Socorro!!

 10. Paulo បាននិយាយថា::

  អរុណសួស្តីថេល័រ, cara primeiro parabéns e muito obrigado por disponibilizar e dividir essa class maravilhosa. Cara to com uma duvida ai na hora de renomear a imagem.

  [មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។]
  $thumb -> Thumbprefix = ‘390-‘;
  $thumb -> Thumblocation = ‘fotos/thumb/’;
  $thumb -> Thumefilename = $reaname.’jpg’;
  $thumb -> Createthumb(“fotos/”.$រូបភាព,’file’);
  [/មិនមានអាថ៌កំបាំងទេ។]

 11. não estou conseguindo usar

  ja tentei assim :

  include_once(‘easyphpthumbnail.class.php’);
  $thumb = new easyphpthumbnail;
  $thumb->Createthumb(‘img/fotoA.jpg’);

  ដូចនេះ :

  Createthumb(‘img/fotoA.jpg’);
  ?>

  <img src="Createthumb(‘img/fotoA.jpg’)?>” />

  e assim

  <img src="Createthumb(‘img/fotoA.jpg’)?>” />

  nada da certo porque ??? estou usando PHP 5.3

 12. លោក Taylor កញ្ញាឡូប៉េស – Parabéns pelo seu trabalho e por compartilhar muito obrigado.
  Mas, neste simples código, não é gerada a imagem thumb_logo.png

  Thumbsize = 300;
  /** (4) Cria um thumbnail e a saída na tela ou arquivo */
  $thumb -> Createthumb(‘logo.png’,’file’);
  ?>

  Precisa de alguma diretório específico para ser gerada ?
  Estou trabalhando com tudo na raiz, para evitar os paths
  Uso PHP 7.4 – GDI2.dll em extensões está configurado corretamente no PHP.ini
  Nada… :-(

  Não da erro no códigoSó não gera o ThumbsNem de JPG nem de PNG

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ.