නිවැරදි දෝෂයක් “තැටි ලියන්න-ආරක්ෂිත” හෝ “නරක නවතාදැමීමට”

මයික්රෝ SD මෙමරි කාඩ් ෆෝමැට් කිරීමට උත්සාහ කරන්න එම වැරදි බවට ක්රියාත්මක කිරීමට මූලික බවක්. හරි, හරි… ඇත්තෙන්ම එය මූලික පවතී.

ප්රශ්නය

Tudo que eu queria era formatar o Micro SD Card! No primeiro momento, tentei pelo Windows, mas não funcionou. Achei estranho, parti para um Linux Ubuntu na VM Virtubal Box, quando me deparei com o seguinte erro:

Error mounting /dev/sdb2 at /media/myuser/61187ff0-d686-48dd-832ඊ-f8f0589696e9: විධානය-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdb2" "/media/myuser/61187ff0-d686-48dd-832e-f8f0589696e9"' exited with non-zero exit status 32: mount: /dev/sdb2 is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2,
       missing codepage or helper program, or other error
 
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail or so.

E ainda isso:

Disk write-protected; භාවිත the -n option to කරන්න a read-only

Parecia óbvio, a mensagem indicava que o disco estava protegido de escrita (somente leitura / read only), ao mesmo tempo que havia algo relacionado a “නරක නවතාදැමීමට”, mas mesmo tentando vários comandos, não resolvia.

Fiz algumas pesquisas no Google e encontrei diversos Posts, até que finalmente uma luz:
How to recover from a bad superblock
How to access an SD card from a virtual machine
Repair a corrupt Linux ext4 file system and recover superblock
Unable to open /dev/sdb read-write (Read-only file system)
HOWTO: Repair a broken Ext4 Superblock in Ubuntu
How to repair corrupted fat32 sd card superblock
USB turn write protection off

විසඳුමක්

A solução foi simples (até descobrir) e me fez lembrar à época dos disquetes. O que ocorre é que alguns cartões SD e Pendrives tem uma trava (lock) na lateral que protegem o disco contra gravação. Confesso que isso nem me passou pela cabeça :'(

sdlock penlock

පසුව, bastou liberar a trava e formatar normalmente.

මූලාශ්රය:

http://www.rmprepusb.com/tutorials/54how-to-fix-write-protected-disks

මුළු ප්රවේශය: 2266

Um comentário sobreනිවැරදි දෝෂයක් “තැටි ලියන්න-ආරක්ෂිත” හෝ “නරක නවතාදැමීමට”

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ *