കണ്ട പോസ്റ്റുകളുടെയും പേജുകളുടെയും ക er ണ്ടർ – വേർഡ്പ്രസ്സ്

പോസ്റ്റുകളിലേക്കും പേജുകളിലേക്കും മൊത്തം ആക്സസ് എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കും? ഞങ്ങൾ പ്ലഗിൻ പരിഷ്‌ക്കരിക്കും “പോസ്റ്റ് കാഴ്‌ചകൾ” അതിനാൽ ഇത് ഒരു ആക്സസ് ക .ണ്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (ഹിറ്റുകൾ).

പ്രശ്നം

ദി “പോസ്റ്റ് കാഴ്‌ചകൾ” é um plugin que registra quantas vezes o seu post/página foi visitada, com análise detalhada. Mas na verdade, não fiz este Post para dizer isso, até por que, tem vários plugins do gênero que fazem algo semelhante.

O que eu queria era exibir a quantidade total de acessos no Blog desde que comecei a contagem, mas não achei essa funcionalidade no “പോസ്റ്റ് കാഴ്‌ചകൾ”.

Acontece que, como uso esse plugin há algum tempo e já tenho uma base de dados populada, não era o caso usar outro plugin só por que não tinha isso pronto. അപ്പോള്, acrescentei ao plugin um simples método para recuperar a quantidade total de acesso.

പരിഹാരം

(1) പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക “പോസ്റ്റ് കാഴ്‌ചകൾ” e ative-o. Para baixa-lo, acesse o site de Plugins WordPress.

(2) Após intalação, abra o arquivowp-content/plugins/post-views/post-views.phpe insira uma das seguintes funções:

Exibe apenas acesso normal ao conteúdo do post/página e desconsidera acesso feito por robôs (mecanismos de buscas)

1
2
3
4
5
ഫംഗ്ഷൻ get_total_post_views() {
 ആഗോള $wpdb;
 $views = intval($wpdb->get_var($wpdb->prepare("select sum(`post_views_total`) FROM `wp_post_views_realtime` where `view_type`='normal' and `output_type`='content'", APP_POST_TYPE)));
 return number_format($views,0,',','.');
}

Exibe acesso normal ao conteúdo do post/página e também acesso feito por robôs (mecanismos de buscas)

1
2
3
4
5
ഫംഗ്ഷൻ get_total_post_views() {
 ആഗോള $wpdb;
 $views = intval($wpdb->get_var($wpdb->prepare("select sum(`post_views_total`) FROM `wp_post_views_realtime` where (`view_type`='normal' or `view_type`='robot') and `output_type`='content'", APP_POST_TYPE)));
 return number_format($views,0,',','.');
}

(3) Agora é só fazer a chamada no local da página que você deseja exibir, como por exemplo no arquivofooter.phpda sua template:

1
 മൊത്തമുള്ളഅനുമതികള്: <?PHP പതിധനി get_total_post_views() ?>

(4) അവസാനമായി, se você quiser exibir o total de acesso de cada Post especificamente, coloque esse código na sua página single.php do seu tema (wp-content/themes/):

1
2
3
എങ്കിൽ(function_exists('get_post_views')) { 
  പതിധനി 'Total de acessos: ' . get_post_total_views();
}

ആ, agora o plugin “പോസ്റ്റ് കാഴ്‌ചകൾ” irá funcionar como um contador de acessos (ഹിറ്റുകൾ) para posts e páginas visualizados.

Veja o rodapé deste Blog para ver como ficou!

മൊത്തമുള്ളഅനുമതികള്: 12984

4 അവലോകനങ്ങൾ “കണ്ട പോസ്റ്റുകളുടെയും പേജുകളുടെയും ക er ണ്ടർ – വേർഡ്പ്രസ്സ്

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *