ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ GPS ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੇਠ, ਅਸਲੀ-ਵਾਰ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ!

trackermaps

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

Hoje em dia com tanta insegurança e dificuldade financeira, a gente faz de tudo para não ter prejuízos. Mas pior que ter um carro roubado, é ter um familiar em apuros dentro desse carro, sabe lá Deus onde. Com um Tracker você não vai conseguir evitar que isso aconteça, mas ao menos pode procurar e enviar ajuda conhecendo a exata localização do veículo.

Obviamente essa pseudo tranquilidade tem um custo. O Tracker você compra por R$ 150,00 em média, já a manutenção de um Chip de telefonia com Pacote de Dados sai por volta de R$ 10,00 mensais, usando o sistema M2M (Machine to Machine). ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, vale a pena ou não? ਨਾਲ ਨਾਲ, cada um sabe onde o calo aperta, o que merece ou não ser protegido. Mas como dizemsó não adianta colocar a tranca depois da porta arrombada”. Eu resolvi experimentar ;)

ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ

Existem Trackers de uso pessoal e veicular. ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, comprei um TK103A (Coban), pois a ideia era colocar no carro para monitorar certos trajetos de familiares. Mas o problema é que quando se adquire um GPS Tracker, ninguém quer ficar enviando comandos e recebendo as coordenadas em SMS (ਟੈਕਸਟ). Isso é chato! Você quer vera coisano mapa, em tempo real. Então vamos lá!

Testei três sistemas de mapas online para rastreadores. Todos funcionaram a contento:
1) GPS-Trace (OrangeGrátis).
2) TrackerHome (“Servidor 1”: IP ਨੂੰ 202.104.150.75 – Grátis).
3) CorvusGPS (Pago – $0.02/dia)

ਹੱਲ ਹੈ

Foram duas ETAPAS de configuração que serão abaixo descritas:
1) Configuração no Tracker (No caso, o TK103)
2) Configuração no Site/Sistema Web que capta as coordenadas para montar os mapas.

Irei demonstrar a configuração utilizando o GPS-Trace, TrackerHome e o CorvusGPS, fica a seu critério escolher, mas eu recomendo fortemente você usar um Chip M2M e o GPS-Trace.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਗੇ, considero que seu Tracker (Dispositivo TK103A) já está em pleno funcionamento, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, aceitando comandos via SMS enviados pelo celular do administrador, que é você =)

Se você ainda não fez isso, dê uma olhada nesse manual do TK103 em português. Basicamente você só precisa adicionar o número do seu celular autorizando o Tracker a receber e enviar mensagens.

Para que tudo funcione, certifique-se que seu Chip possui plano de mensagem de texto (ਐਸਐਮਐਸ) e dados (Internet) habilitados. Você pode testar isso colocando seu Chip (ਕੀ Tracker) num celular, fazendo teste de envio de SMS e de navegação antes de colocá-lo no Tracker para iniciar as configurações.

Instalação do Tracker

ਸੂਚਨਾ:
Quando for pedir a um técnico para instalar seu Tracker no carro, tenha certeza que ele vai colocar a antena de GPS e antena GSM que vem no rastreador, num local adequado dentro do carro.

Tem que ser num local estratégico de modo que as partes sólidas/metálicas do carro não venham a causar interferência e diminuir o sinal de satélite (GPS) e telefonia (GSM). ਹੋਰ, o rastreamento vai ficar falho pelo fato do tracker não conseguir obter (GPS) e transmitir (GSM) os dados de coordenadas geográficas corretamente e a visualização no mapa vai ser prejudicada (não confiável).

No YouTube tem alguns vídeos explicando onde melhor posicionar a antena.

Etapa 1 – Configuração no Tracker

IMPORTANTE:
Esta configuração diz respeito ao Tracker TK103A, embora possa funcionar em outros modelos similares.
Para fim de demonstração, iremos utilizar a senha padrão que é 123456, mas você pode alterá-la se desejar (Veja o manual acima citado).
Ao digitar, use as letras em maiúsculo/minúsculo exatamente conforme demonstrado em cada comando.
Coloque o seu carro num local aberto (não dentro de garagem)

Irei listar todos os comandos sequencialmente e, a depois, explicá-los. Então aqui vai uma configuração completa do tracker TK103 utilizando Chip M2M da Vivo e Mapas do GPS-Trace. Envie as seguintes mensagens SMS do seu celular para o número do chip do rastreador:

admin123456 5561983030102 //autoriza o seu celular a enviar comandos. Retorna: "admin ok!"
password123456 112233 //troca a senha de 123456 para 112233. Escolha uma senha com 6 ਅੰਕ
begin112233 //Retorna: "begin ok!"
GPRS112233 //Retorna: "GPRS OK!"
adminip112233 193.193.165.166 20558
APN112233 smart.m2m.vivo.com.br 
up112233 vivo vivo //Retorna: "user,password ok!"
fix030​s***n112233

Como disse, acima usei a configuração GPS-Trace + Vivo M2M. Abaixo, vou deixar já pronto algumas outras combinações de configurações, caso você escolha outro servidor de mapas e outra operadora (chip). Temos seis exemplos, escolha apenas um! Defina se vai usar o GPS-Trace, TrackerHome ou o CorvusGPS e, a partir do seu celular, envie as seguintes mensagens SMS do seu celular para o número do chip do rastreador:

1)GPS-Trace + Vivo M2M

begin123456 
GPRS123456
adminip123456 193.193.165.166 20558
APN123456 smart.m2m.vivo.com.br 
up123456 vivo vivo 
fix030​s***n123456

4)GPS-Trace + Tim

begin123456 
GPRS123456
adminip123456 193.193.165.166 20558
APN123456 tim.br 
up123456 tim tim 
fix030​s***n123456

2)TrackerHome + Vivo M2M

begin123456 
GPRS123456
adminip123456 202.104.150.75 9000
APN123456 smart.m2m.vivo.com.br 
up123456 vivo vivo 
fix030​s***n123456

5)TrackerHome + Tim

begin123456 
GPRS123456
adminip123456 202.104.150.75 9000
APN123456 tim.br 
up123456 tim tim 
fix030​s***n123456

3) CorvusGPS + Vivo M2M

begin123456 
GPRS123456
adminip123456 85.159.212.95 31200
APN123456 smart.m2m.vivo.com.br 
up123456 vivo vivo 
fix030​s***n123456

6)CorvusGPS + Tim

begin123456 
GPRS123456
adminip123456 85.159.212.95 31200
APN123456 tim.br 
up123456 tim tim 
fix030​s***n123456

Descrição de comandos

Comando (ਉਦਾਹਰਨ) Descrição
begin123456 Faz um reset em todas as configuração para o padrão de fábrica
GPRS123456 Configura o Tracker para o modo GPRS (o padrão é SMS). Isso faz com que as mensagens sejam enviadas para um servidor na Internet ao invés de mensagens texto (ਐਸਐਮਐਸ)
APN123456 tim.br Configura o APN para seu GPRS. Acess Point Name (APN) permite que você se conecte a sua operadora de Internet. Esta configuração depende do Chip que você está usando. Você pode consultar esta lista com todos os APN: https://www.followmee.com/APNList.aspx
adminip123456 202.104.150.75 9000 Configura o IP e a porta do provedor de mapas. Aqui você deverá escolher usar o GPS-Trace, TrackerHome ou o CorvusGPS, pois cada um tem seu específico IP/Porta.
up123456 tim tim Configura o usuário e senha APN da conexão GPRS
fix030​s***n123456 Configura o intervalo de tempo que o Tracker irá reportar as coordenadas. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, a cada 30 segundos.

Etapa 2 – Configuração no Site de Mapas

Para obter o IMEI do seu tracker (TK103), envie as seguintes mensagens SMS do seu celular para o número do chip do rastreador:

imei123456 //123456 ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ, ou troque por sua senha. Retorna: o número do IMEI

GPS-Trace

Se você escolheu usar o GPS-Trace, faça o seguinte:
1. Acesse http://gps-trace.com/, e escolhaSign-Ine emCreate an account for freepara criar uma conta.
2. Faça o login em http://orange.gps-trace.com/ para iniciar a configuração.
3. ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ “Activatee preencha os campos:
      – Name: Placa ou Modelo do seu carro,
      – Tipo de dispositivo: GPS103-B,
      – ID único: seu número de IMEI,
      – Número do telefone: número do chip dentro do tracker (ਸਾਬਕਾ: +556198761234),
      – Senha de acesso ao dispositivo: a senha do Tracker
4. Ao salvar e fechar a tela anterior, seu Tracker irá aparecer do lado direito. Se tudo deu certo, um ícone ficará verde, exibindo no mapa a posição do seu Tracker.

ਨੋਟ: ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, o ícone só ficou ativo e o rastreamento só apareceu no mapa após alguns minutos, depois que andei com o carro.

Caso ainda tenha dúvida, assista o vídeo de Clêbson de LimaCOMO CADASTRAR RASTREADOR TK103 E 303 NO SITE DA ORANGE”:

Existe, ainda, um aplicativo para dispositivos móveis disponível no Google PlayIOS.

TrackerHome

Se você escolheu usar o TrackerHome, faça o seguinte:
1. Acesse http://www.gpstrackerxy.com/, e escolha Server1 e clique emRegisterpara criar uma conta (Obtenha o IMEI enviando um SMS para seu Tracker com o comandoimei123456”).
2. Faça o login e clique no menuSystem Settings > Terminal Managementpara adicionar seu Tracker.
3. ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ “Adde preencha os campos:
      – IMEI No: seu número de IMEI,
      – Name: Placa ou Modelo do seu carro, ਈ
      – Model: Escolha a opção Track
4. Ao salvar e fechar a tela anterior, seu Tracker irá aparecer do lado esquerdo. Se tudo deu certo, um ícone bolinha ficará verde, exibindo no mapa a posição do seu Tracker.

CorvusGPS

Se você escolheu usar o CorvusGPS, faça o seguinte:
1. Acesse https://corvusgps.com/ e crie uma conta (Create a Free account).
2. Faça o login e clique na opçãoGPS Trackers”.
3. Adicione seu Tracker (ਟਰੈਕਰ) clicando no botãoAdd new GPS Tracker”:
      – Selecione o dispositivo, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, o TK103
      – Escolha um nome para o dispositivo, pode ser a marca ou placa do carro
      – Informe o número de IMEI do seu Tracker
       (Obtenha o IMEI enviando um SMS para seu Tracker com o comandoimei123456”)
4. Após adicionar seu Tracker, clique na opçãoShow on mape pronto, será exibido um mapa e a posição do seu Tracker (carro).

No site oficial da CorvusGPS você encontra o manual do usuário para TK102 e TK103 GPS Tracker.

Ambos os sites oferecem ainda outras configurações interessantes, inclusive com vários tipos de mapas.

IMPORTANTE: É recomendável, após a configuração, rodar uns 5 ਨੂੰ ਇੱਕ 15 minutos com o veículo só para facilitar a identificação do tracker pelos servidores de mapas (captação/transmissão dos dados).

Escuta / Monitor

Você pode deixar o Tracker no modoMonitorpara ouvir tudo ao seu redor.

Ativar escuta

Envie por SMS o comando abaixo e aguarde a respostaMonitor Ok”. Após isto, faça uma chamada para o número de telefone do Tracker e será possível ouvir o ambiente.

monitor123456

Desativar escuta

tracker123456

E ainda, caso esteja utilizando algum sistema em tempo real WEB como TrackerHome ou CorvusGPS, faça:

GPRS123456

Alerta de movimento

Esse recurso é interessante, pois você é avisado caso o carro saia do lugar :)

Ativar alerta de movimento

Envie por SMS o comando abaixo e aguarde a respostaMove Ok”. Caso ocorra algum movimento, você receberá um SMSMovecom as coordenadas.

move123456

Desativar alerta de movimento

nomove123456

Chip de telefonia M2MMachine to Machine

Você pode usar um Chip de celular comum com pacote de dados, mas não aconselho, pois sai muito caro, tanto no pré-pago quanto no plano mensal. Na TIM, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, manter um Chip vai custar em média R$ 35,00.

Se você quer manter um chip barato no seu rastreador, M2M é sem dúvida a melhor opção. Nesta modalidade (M2M) você vai gastar em média apenas R$ 10,00. Como o M2M normalmente não vem com pacote SMS (só Dados), é bom que você faça as configurações iniciais do rastreador com um Chip que tenha SMS, depois é só trocar. Testei e funcionou perfeitamente.

No Mercado Livre você encontra Chip Vivo Ilimitado M2m Para Rastreador (Plano Mensal) a R$ 10,00.

ਹੈ, ਜੋ ਕਿ!

ਕੁੱਲ ਐਕਸੈੱਸ: 179287

38 ਸਮੀਖਿਆ “ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ GPS ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ

 1. Daniel Moreira Gomes ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  Gostaria de utilizar o programa GPS TRACKER V.2.0.0.2 para gerenciar meu TK103.
  Envio o Ip da minha conexão, redireciono a porta 9000, tudo certinho.
  Mas na hora de adicionar o tracker aparece a seguinte mensagemIMEI invalidation”.
  O que faço?
  Desde ja obrigado.

 2. Reinaldo Martins ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  Gostei de sua ajuda em relação ao Gps Tracker e por isso estou lhe escrevendo, cometi um erro e deletei o imei que estava na plataforma como você ensinou, só que agora eu tento reativar e a plataforma diz que conta esta existente que eu tenho que deletar no servidor, você me ajudar. ਧੰਨਵਾਦ

  • ਰੇਜੀਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

   O carro não são do oceano quando deveria estar no ponto que o GPS localiza.
   Realmente esse é um problema que ninguém explica ou não sabem, provavelmente somente os chineses que criaram esse site sabem.
   tive o mesmo problema, alguns videos ensinando como cadastrar o GPS porém na prática nada acontece dá entender que o site de rastreamento não funciona, pois além de ter poucas informaçãos e não ter um tutorial de ajuda não acusa nenhuma ação do GPS.É sinistro mesmo.

 3. roberto martinez ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  tengo un problema con el imei, no me lo acepta e dice que es incorrecto y ya le cale con 3 imeis mas y no jalo, me podrían ayudar para saber cual es el problema.

  • ਐਨਟੋਨਿਓ ਗਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

   ਸਹੀ IMEI ਲਈ ਟਰੈਕਰ imei123456 ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ

 4. Manu ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  I have followed all the instructions. The sms commands are working well.However I have a problem with GPRS tracking. On the web/app i see the car is offline. on checking the status it says GPRS is on. someone help

  • ਐਨਟੋਨਿਓ ਗਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

   Do not crawl the application because it fails greatly. make it through the manufacturer’s website and much better and have to send the settings correctly before using the site.

 5. Javier Carrillo ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ, ਬੰਦ GPRS, ਵੀ, ਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ (ਵੇਖ: GPRS123456 y respondido GPRS ਠੀਕ ਹੈ!).
  ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,, everything is well but it doesn’t show it in the map, ਬੰਦ GPRS, even when the SMS is right (msg: GPRS123456, and answered GPRS OK!)

  How can I solved it?

 6. irineucampos ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਹੈਲੋ , estou com dificuldades pra conectar o rastreador tk 103, fiz o passo a passo , chequei o fone , mas nada não conecta no site , já os comandos por sms blz, ta tudo certo, funciona maravilha.

 7. Midian Ribeiro ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ, o meu ratreador não responde mas nenhum com adolescentes do sms, não consigo desativar e nem ativar mas nada, como faço para que ele volte a responder, Pq pelo sms não consigo nada.

 8. NANCY VALLADARES ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  BUEN DIA TENGO MI RASTREADOR TRACKER HOME Y ESTABA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE SE PONIAN EN VERDE PERO SOLO ME AGARRO UNA UNIDAD LAS OTRAS YA NO ENCIENDEN SE QUEDAN EN GRIS PORQUE ?

  Y SI TIENEN SALDO

 9. ਮਾਰੀਓ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਹੈਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ GPS ਟਰੈਕਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚੀਨੀ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਨੀ mem ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਲਈ ਕੀ

 10. antonio leandro dos reis ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਗ ਦਾ.
  stop123456 ਕਾਰ ਬੰਦ,
  ? 123456 ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਾਰ.

 11. ਡੇਨਿਸ Herlan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ 5 ਕੋਈ ORGAGE ਟਰੈਕਿੰਗ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ, ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਰ ਅਤੇ TK-103 ਬੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

  • ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ TK103 ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ GPS103-ਬੀ Orange ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮੁਫ਼ਤ). ਗੱਲ!

 12. ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤਾ…. ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਪਰ….
  ਹਰ ਦਿਨ , ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ 21:00 ਨੂੰ 00:00, ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਔਫਲਾਈਨ ਹੈ…. depois desse horário volta a funcionar normalmente…. sei que o rastreador está funcionando direitinho, pois responde via SMS.

  Alguém ja teve esse problema ? sabem como resolver ?

  ਧੰਨਵਾਦ

  • Admilson Nahmias ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

   ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਣ:

   ਟਾਈਮ zone123456 0

   ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, coloca sua senha

 13. wilson ferreira junior ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  GPS 303 GSM GPRS ਟਰੈਕਰ 303g ਸਾਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 21 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਮ ਜ਼ੈਪ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਹੈ, 63 9*******8

 14. Santiago ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਚੰਗਾ ਸਵੇਰੇ….ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਹੈ duda..porque ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ 1 en TrackerHome….ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਇਸ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ….ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

  • ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ server1, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਕਲਾਵੇ

 15. ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੇਰੇ ਜੀਪੀਐਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਟਰੈਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਹੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਐਸਐਮਐਸ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

 16. ਲੁਈਸ ਏ. ਟਿਨੋਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

  ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਸ਼ੱਟਡਾ .ਨ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ, ਇਸ ਨੂੰ makeਨਲਾਈਨ ਬਣਾਓ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *