Nút thất bại “kết nối với facebook” SFC plugin

Các “Kết nối Facebook đơn giản” (SFC) là một plugin cho phép người dùng để đăng nhập vào WordPress với tài khoản Facebook của bạn, trong số những thứ khác. Nhưng nó có thể xảy ra nút “kết nối với facebook” không làm việc. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết và dịch.

Tiếp tục đọc