USB यन्त्र मान्यता प्राप्त छैन – मुद्रक [समाधान]

यो रेकर्ड लायक छ! म यो किनभने आज दुई multifunction प्रिन्टरहरू नै समस्या HP थिए भन्न: “USB यन्त्र मान्यता प्राप्त छैन“. स्पष्ट, तपाईं यहाँ फेला पार्न समाधान!

पढाइ जारी राख्न