ອຸປະກອນ USB ບໍ່ຮັບຮູ້ – ເຄື່ອງພິມ [ການແກ້ໄຂ]

ມັນແມ່ນຕົກເປັນມູນຄ່າການບັນທຶກ! ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ເນື່ອງຈາກວ່າພິມໃນມື້ນີ້ສອງ multifunction HP ໄດ້ມີບັນຫາດຽວກັນ: “ອຸປະກອນ USB ບໍ່ຮັບຮູ້“. ຈະແຈ້ງ, ການແກ້ໄຂທີ່ທ່ານຊອກຫາທີ່ນີ້!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ