မှတ်ချက်ပေးမေးခွန်းနံပါတ် 2

[MPU, 2010 – IT Technician ပါ။] class C1 သည် အချို့သော method M1 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး အမျိုးအစားခွဲနှစ်ခုရှိသည် ဟုယူဆပါ။: C2 e C3. ဒီအခြေအနေမှာ, C2 သို့မဟုတ် C3 အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏အပြုအမူ…

ဖတ်နေ Continue

မှတ်ချက်ပေးမေးခွန်းနံပါတ် 1

[မီးဖိုချောင်,2005 – Computer Support Analyst] စံဆိပ်ကမ်းများ, TCP/IP ကွန်ရက်များပေါ်တွင်, FTP နှင့် HTTP ပရိုတိုကောများအတွက် အသီးသီးဖြစ်သည်။…

ဖတ်နေ Continue