විෂුවල් ස්ටුඩියෝ සංග්රහයේ ස්වයංක්රීය සම්පාදනය කිරිමේ ඉතිරි typescript

මෙම ලිපියෙන් අපි ප්රශ්න දෙකක් විසඳීමට ඇත: 1) විධාන “tsc” එය කේතය VS ඒකාබද්ධ පර්යන්තය තුළ හඳුනාගෙන නොමැත, ඊ 2) ගොනුව ඉතිරි විට සම්පාදනය කිරිමේ ස්වයංක්රීයව වැඩ කරන්නේ නැහැ “.TS” (ටයිප් කේත රචනය).

Continue reading