ប្រភព​កូដ, bytecode អ៊ី JVM

មូលដ្ឋានគ្រឹះចាវ៉ា: កូដប្រភព (.java) ត្រូវបានចងក្រងជា bytecode (.ថ្នាក់) និងបកស្រាយដោយជ្វានិម្មិតម៉ាស៊ីន (JVM).

អានបន្ត

ប្រភេទបឋមនៅចាវ៉ា

ចាវ៉ាគឺជាភាសាដែលផ្តោតលើវត្ថុ, ប៉ុន្តែមិនពិតទេ, ពីព្រោះមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្មវត្ថុទេ. យើងមានអ្វីដែលគេហៅថាប្រភេទបឋម!

អានបន្ត