ផលប៉ះពាល់សេះបង្កង់នៅលើបន្ទាត់ក្នុងតារាងដែលមានជា CSS jQuery ឬ

តើធ្វើដូចម្តេចអំពីការទទួលឥទ្ធិពលសេះបង្កង់មួយ, ជំនួសណ៍បន្ទាត់នៃតារាង HTML របស់អ្នក? ជា CSS jQuery ដែលអ្នកអាចឬ!

អានបន្ត