ဆော့ဖျဝဲဒီဇိုင်းပုံစံများ – GOF

၏ခွဲခြား 23 ဒီဇိုင်းပုံစံများ (ဒီဇိုင်းပုံစံ) ဆော့ဖျဝဲ, ဒုတိယ “GoF” (လေး၏ဂိုဏ်း).

ဖတ်နေ Continue