ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾನದಂಡಗಳು – GOF

ನ ವರ್ಗೀಕರಣ 23 ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾದರಿಗಳು (ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾದರಿ) ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಎರಡನೇ “ಗೋಫ್” (ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್).

ಓದುವ ಮುಂದುವರಿಸಿ