ການກູ້ຄືນຕາຕະລາງ MySQL ໃນເວລາທີ່ພຽງແຕ່ 'FRM ແລະໄຟລ໌ .ibd ມີ

ວິທີການແກ້ໄຂ “Error MySQL #1146 - ຕາຕະລາງບໍ່ມີ” ທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟລ໌ .idb (InnoDB) ໂດຍກົງລະຫວ່າງການ (tablespace).

ສືບຕໍ່ການອ່ານ