បានវិញពេលដែលមានតែកម្មវិធី MySQL តុនិងឯកសារ .frm ដែលអាចរកបាន .ibd

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយ “កំហុសក្នុងកម្មវិធី MySQL #1146 - តារាងមិនមានទេ” បង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរឯកសារ .idb (InnoDB) ដោយផ្ទាល់រវាងថត (tablespace).

អានបន្ត