بازیابی جداول MySQL زمانی که فقط .frm و فایل های .ibd در دسترس هستند

چگونه برای حل “خطا خروجی زیر #1146 - جدول وجود ندارد” ناشی از انتقال فایل ها .idb (سازی InnoDB) به طور مستقیم بین دایرکتوری ها (جدول).

ادامه مطلب