ఉచిత కోడింగ్ మరియు ఎన్ క్రిప్షన్ సాఫ్ట్ వేర్ (IEComElt)

యొక్క ప్రాసెస్ ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది (యొక్క)కీ-సింపుల్ కోడింగ్ ను ఆర్మీ కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా ఉపయోగించింది, ఆధారంగా “IE ఎల్ట్ తో”. ఉదాహరణకి, “EQTDV మిస్నే JOAHB” అంటే “స్వాగతం”

పఠనం కొనసాగించు