ដោយឥតគិតថ្លៃនិងកម្មវិធីការអ៊ីនគ្រីបសរសេរកូដ (IEComElt)

automates ដំណើរការនៃការ (នៃ)គន្លឹះសាមញ្ញជាមួយនឹងការសរសេរកូដបានជួលដោយកងទ័ពទំនាក់ទំនង, ដោយផ្អែកលើការ “ក្នុងនាមជា IE អ៊ីអិលធី”. ឧទាហរណ៍, “EQTDV MISNE JOAHB” មធ្យោបាយ “សូមស្វាគមន៍”

អានបន្ត