VirtualBox ගැන තැටි ප්රමාණය වැඩි

වින්ඩෝස් සිට 10, එය අථත්යකරන උබුන්ටු ලිනක්ස් තැටි පුළුල් කිරීමට ආකාරය (.vdi) usando ඔරකල් VM VirtualBox? බලන්න ආකාරය 2 පියවර!

virtualboxlogo

ප්රශ්නය

Quando se tem um Sistema operacional virtualizado, é comum faltar espaço em disco após sucessivas atualizações.

Este post retrata o seguinte cenário: a partir de um Windows 10, iremos expandir o Ubuntu Linux virtualizado (.vdi) ඔරකල් VM VirtualBox කරන්න.

විසඳුමක්

Em resumo, tudo o que você precisa fazer é executar um comando via Terminal (CMD) සඳහා (පියවර 1) aumentar o tamanho do disco virtual e (පියවර 2) depois expandir a partição com o GParted. එන්න:

පියවර 1 | Aumentar o tamanho do disco virtual da sua VM

1.1 Abra o Terminal CMD como Administrador
මේ සඳහා, digite na busca do WindowsCMDe quando aparecer a opção Command Prompt, clique nele com o botão direito e selecioneExecutar como administrador“.

1.2 Acesse o diretório de instalação do seu VirtualBox
No CMD, posicione-se no diretório de instalação do seu VirtualBox, por default em සී:\වැඩසටහන ගොනු ඔරකල් VirtualBox:

 cd C:\වැඩසටහන ගොනු ඔරකල් VirtualBox

1.3. Execute o comando para aumentar o tamanho do disco virtual da sua VM

Antes porém, se você não sabe onde sua VM está fisicamente salva no computador, é só dar uma olhada no VirtualBox e procurar por um arquivo .vdi, conforme a seguir:

Configurações > Armazenamento > Controladora: SATA > [SuaVM].vdi > Informações > Localização (උදාහරණයක්: D:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdi)

O endereço para seu .vdi está no rótuloLocalização” (D:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdi):
vmbox2

Agora sim! Com esta informação do arquivo .vdi, basta executar o comando:

 VBoxManage modifyhd ඩී:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdi --ප්රතිප්රමාණ 20480

නිරීක්ෂණ:
SubstituaD:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdipelo caminho para seu .vdi. Neste exemplo estou aumentando o disco para 20gb (20gb x 1024mb = 20480).
Note que inicialmente oTamanho Virtualé de 12gb e no final chegaremos aos 20gb desejados.

Veja então como ficou todo o PASSO 1:
vmbox1

 

පියවර 2 | Expandir a partição em todo o disco criado

Entendendo a solução:
Pode parecer estranho, mas o fato de você agora já ter um disco maior, não significa que o sistema de arquivos está ocupando todo esse espaço disponível.

Dê uma olhada na figura abaixo e veja como ficou o disco. Repare que tem 8gb livres, que é justamente o espaço que nós aumentamos, só que não está ocupado:

vmbox3

A pergunta aqui é: como unir aqueles 11gb com os 8gb se a partiçãoestendida + swapestá bem no meio?

හොඳින්, para resolver isso, você vai excluir (e depois recriar) a partição swap e estendida usando o Gparted.

2.1 Instale o GParted
Na busca do Ubuntu, procure porSoftware”. Clique no Ubuntu Software e procure por GParted, පසුව, instale-o!
vmbox4

2.2 Remova a partição Swap + Estendida

Sem medo, remova a partição Swap e depois a Estendida que está entre a sua partição original (cheia) e o novo espaço criado (vazio), de modo que fique um grande bloco de espaço não alocado, conforme mostra figura abaixo:
vmbox5

2.3 Expanda a partição original
Utilizando o recurso gráfico do GParted (Resize/Move), posicione o mouse na divisão entre as partições e arraste a partição original (da esquerda para a direita) sobre o espaço não alocado, deixando apenas um espaço para posteriormente recriar a swap.

මගේ නඩුව, deixei no final do espaço não alocado (vazio), um espaço de 2048mb para recriar swap, representado pelo contorno azul claro na figura acima.

2.4 Recrie a partição Estendida + Swap
Clique no espaço não alocado que você reservou e então crie primeiro uma partição Estendida e depois uma Swap.

vmbox7

Verificando o resultado

Comparando as figuras do início do Post com as figuras abaixo, vemos que tanto o Gerenciador de disco do Ubuntu quanto o Virtual Box apontam que conseguimos o resultado esperado.

Gerenciador de disco do Ubuntu:
vmbox9

Virtual Box:
vmbox8

E é isso, esta feito!

මුළු ප්රවේශය: 5125

10 විචාර “VirtualBox ගැන තැටි ප්රමාණය වැඩි

 1. Matos සඳහන්:

  සුබ සන්ධ්යාවක් ටේලර්,

  නිබන්ධන බලගතුම පුද්ගලයින් පිළිබඳව. එය මට ගොඩක් උදව් කළා!!! දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශීර්වාද.

  ඔබට ස්තුතියි,

  Matos

   • ඇලෙක්ස් සඳහන්:

    එය මාර්ගය හේතු වේ (මාර්ගය) ඔබගේ අතථ්ය යන්ත්ර හිස් අවකාශය අඩංගු. මම එකම ප්රශ්නයක් තිබුණේ සහ අවකාශය ගනිමින් විසඳා, හා ක්රියා පටිපාටිය පසු සූදානම්, recoloquei අවකාශය, නමුත් VirtualBox මෙම යන්ත්ර ඇති ස්ථානය දකින්නේ නැත ලෙස.
    උදාහරණයක්:
    සී:\Users\admin\VirtualBox VMS\Windows\Windows.vdi
    Vá até a pasta, renomeie e tire o espaço em branco. Depois deixe assim o comando:
    සී:\Users\admin\VirtualBoxVMS\Windows\Windows.vdi
    Ao concluir, renomeie novamente e recoloque o espaço em branco na pasta.

 2. ප්රනාන්දු මහතා ටේරමොන්ටි සඳහන්:

  මෙහි සිදු වී නැත:

  D:\වැඩසටහන ගොනු ඔරකල් VirtualBox>VBoxManage modifyhd ඩී:\ සංවර්ධන Desenvolvimento.vdi VirtualBoxVMs –ප්රතිප්රමාණ 51200
  VBoxManage.exe: දෝෂයක්: දෘඩ තැටිය 'ඩී ලියාපදිංචි විය නොහැක:\ සංවර්ධන Desenvolvimento.vdi VirtualBoxVMs’ {0d46624b-3753-40d0-a025-9f1f784e9885} because a hard disk ‘D:\VirtualBox VMs\Desenvolvimento\Desenvolvimento.vdiwith UUID {0d46624b-3753-40d0-a025-9f1f784e9885} already exists
  VBoxManage.exe: දෝෂයක්: Details: code E_INVALIDARG (0x80070057), component VirtualBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
  VBoxManage.exe: දෝෂයක්: Context: “OpenMedium(Bstr(pszFilenameOrUuid).raw(), enmDevType, enmAccessMode, fForceNewUuidOnOpen, pMedium.asOutParam())” at line 179 of file VBoxManageDisk.cpp

  Alguma dica?

 3. Thiago සඳහන්:

  මෙන්න භෞතික වැඩ HD වැඩි කිරීමට කොටසක්, අථත්ය කොටුව නිවැරදිව තෝරා ප්රමාණය පෙන්වයි, නමුත් මම ඇතුළු කරන විට භාවිතය VM HD පැරණි ප්රමාණය සමඟ දිගටම… පවා GParted වූ අමතර හෝ කිසිම දෙයක් ලෙස නව ප්රමාණය වෙන්නේ නෑ.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ *