VirtualBox లో డిస్క్ పరిమాణం పెంచండి

ఒక Windows నుండి 10, వర్చ్యులైజ్డు ఉబుంటు లైనక్స్ పళ్లెంలో విస్తరించేందుకు ఎలా (.VDI) usando ఒరాకిల్ VM VirtualBox? ఎలా లో చూడండి 2 దశలను!

virtualboxlogo

సమస్య

Quando se tem um Sistema operacional virtualizado, é comum faltar espaço em disco após sucessivas atualizações.

Este post retrata o seguinte cenário: a partir de um Windows 10, iremos expandir o Ubuntu Linux virtualizado (.VDI) ఒరాకిల్ VM VirtualBox చేయండి.

పరిష్కారం

Em resumo, tudo o que você precisa fazer é executar um comando via Terminal (CMD) కోసం (అడుగు 1) aumentar o tamanho do disco virtual e (అడుగు 2) depois expandir a partição com o GParted. Vamos lá:

అడుగు 1 | Aumentar o tamanho do disco virtual da sua VM

1.1 Abra o Terminal CMD como Administrador
ఈ కోసం, digite na busca do WindowsCMDe quando aparecer a opção Command Prompt, clique nele com o botão direito e selecioneExecutar como administrador“.

1.2 Acesse o diretório de instalação do seu VirtualBox
No CMD, posicione-se no diretório de instalação do seu VirtualBox, por default em సి:\Program Files ఒరాకిల్ VirtualBox:

 cd C:\Program Files ఒరాకిల్ VirtualBox

1.3. Execute o comando para aumentar o tamanho do disco virtual da sua VM

Antes porém, se você não sabe onde sua VM está fisicamente salva no computador, é só dar uma olhada no VirtualBox e procurar por um arquivo .VDI, conforme a seguir:

Configurações > Armazenamento > Controladora: SATA > [SuaVM].VDI > Informações > Localização (ఉదాహరణకు: D:\VM\Ubuntu\Ubuntu.VDI)

O endereço para seu .VDI está no rótuloLocalização” (D:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdi):
vmbox2

Agora sim! Com esta informação do arquivo .VDI, basta executar o comando:

 VBoxManage modifyhd D:\VM\Ubuntu\Ubuntu.VDI --పరిమాణాన్ని 20480

వ్యాఖ్య:
SubstituaD:\VM\Ubuntu\Ubuntu.vdipelo caminho para seu .vdi. Neste exemplo estou aumentando o disco para 20gb (20gb x 1024mb = 20480).
Note que inicialmente oTamanho Virtualé de 12gb e no final chegaremos aos 20gb desejados.

Veja então como ficou todo o PASSO 1:
vmbox1

 

అడుగు 2 | Expandir a partição em todo o disco criado

Entendendo a solução:
Pode parecer estranho, mas o fato de você agora já ter um disco maior, não significa que o sistema de arquivos está ocupando todo esse espaço disponível.

Dê uma olhada na figura abaixo e veja como ficou o disco. Repare que tem 8gb livres, que é justamente o espaço que nós aumentamos, só que não está ocupado:

vmbox3

A pergunta aqui é: como unir aqueles 11gb com os 8gb se a partiçãoestendida + swapestá bem no meio?

బాగా, para resolver isso, você vai excluir (e depois recriar) a partição swap e estendida usando o Gparted.

2.1 Instale o GParted
Na busca do Ubuntu, procure porSoftware”. Clique no Ubuntu Software e procure por GParted, então, instale-o!
vmbox4

2.2 Remova a partição Swap + Estendida

Sem medo, remova a partição Swap e depois a Estendida que está entre a sua partição original (cheia) e o novo espaço criado (vazio), de modo que fique um grande bloco de espaço não alocado, conforme mostra figura abaixo:
vmbox5

2.3 Expanda a partição original
Utilizando o recurso gráfico do GParted (Resize/Move), posicione o mouse na divisão entre as partições e arraste a partição original (da esquerda para a direita) sobre o espaço não alocado, deixando apenas um espaço para posteriormente recriar a swap.

నా విషయంలో, deixei no final do espaço não alocado (vazio), um espaço de 2048mb para recriar swap, representado pelo contorno azul claro na figura acima.

2.4 Recrie a partição Estendida + Swap
Clique no espaço não alocado que você reservou e então crie primeiro uma partição Estendida e depois uma Swap.

vmbox7

Verificando o resultado

Comparando as figuras do início do Post com as figuras abaixo, vemos que tanto o Gerenciador de disco do Ubuntu quanto o Virtual Box apontam que conseguimos o resultado esperado.

Gerenciador de disco do Ubuntu:
vmbox9

Virtual Box:
vmbox8

E é isso, esta feito!

హిట్స్ మొత్తం సంఖ్య: 21830

21 సమీక్షలు “VirtualBox లో డిస్క్ పరిమాణం పెంచండి

   • అలెక్స్ అన్నారు:

    ఇది 'మార్గం కారణం వార్తలు (మార్గం) మీ కాల్పనిక మిషన్ల యొక్క ఖాళీ కలిగి. నేను అదే సమస్య వచ్చింది మరియు అంతరిక్ష తీసుకునే పరిష్కరించవచ్చు, మరియు సిద్ధంగా ప్రక్రియ తర్వాత, recoloquei స్పేస్, కానీ VirtualBox యంత్రాలు స్థానాన్ని చూడండి లేదు.
    ఉదాహరణకు:
    సి:\Users\admin\VirtualBox VMS\Windows\Windows.vdi
    Vá até a pasta, renomeie e tire o espaço em branco. Depois deixe assim o comando:
    సి:\Users\admin\VirtualBoxVMS\Windows\Windows.vdi
    Ao concluir, renomeie novamente e recoloque o espaço em branco na pasta.

 1. ఫెర్నాండో Tremonti అన్నారు:

  ఇక్కడ జరగలేదు:

  D:\Program Files ఒరాకిల్ VirtualBox>VBoxManage modifyhd D:\VirtualBoxVMs డెవలప్మెంట్ Desenvolvimento.vdi –పరిమాణాన్ని 51200
  VBoxManage.exe: లోపం: హార్డ్ డిస్క్ 'నమోదు చేయలేము D:\VirtualBoxVMs డెవలప్మెంట్ Desenvolvimento.vdi’ {0d46624b-3753-40d0-a025-9f1f784e9885} because a hard disk ‘D:\VirtualBox VMs\Desenvolvimento\Desenvolvimento.vdiwith UUID {0d46624b-3753-40d0-a025-9f1f784e9885} already exists
  VBoxManage.exe: లోపం: Details: code E_INVALIDARG (0x80070057), component VirtualBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
  VBoxManage.exe: లోపం: Context: “OpenMedium(Bstr(pszFilenameOrUuid).raw(), enmDevType, enmAccessMode, fForceNewUuidOnOpen, pMedium.asOutParam())” at line 179 of file VBoxManageDisk.cpp

  Alguma dica?

  • ఫ్రాన్సిస్కో అన్నారు:

   అని ప్రయత్నించండి:
   విబాక్మ్యాడ్ మాడిఫైహెచ్ డి “D:\VirtualBoxVMs డెవలప్మెంట్ Desenvolvimento.vdi” –పరిమాణాన్ని 51200

   ఇది జెండాకు రెండు హైఫన్స్ “–పరిమాణాన్ని”

 2. Nilson అన్నారు:

  Obrigado pela ajuda companheiro, me salvou no meu trabalho, pois na restauração pelo Acronis eu usei um disto de 15gb o detalhe e que eu atualizei todo o Windows e a net aqui na região de péssima…..

 3. థియాగో సిల్వా అన్నారు:

  జెంటిల్ మెన్,

  నేను ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను మరియు దిగువ ఉన్న దోషాన్ని అమలు చేయడం:

  (సూక్తులు లేవు)
  సి:\Program Files ఒరాకిల్ VirtualBox>విబాక్మ్యాడ్ మాడిఫైహెచ్ డి సి:\Users\Thiago\Documents
  \VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi –పరిమాణాన్ని 102400
  VBoxManage.exe: లోపం: Cannot register the hard disk ‘C:\Users\Thiago\Documents\
  VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi’ {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} beca
  use a hard disk ‘C:\Users\thiago\Documents\VirtualBox VMs\Windows 7\Windows 7.vd
  iwith UUID {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} already exists
  VBoxManage.exe: లోపం: Details: code E_INVALIDARG (0x80070057), component Virtua
  lBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
  VBoxManage.exe: లోపం: Context: “OpenMedium(Bstr(pszFilenameOrUuid).raw(), enmDe
  vType, enmAccessMode, fForceNewUuidOnOpen, pMedium.asOutParam())” at line 179 of
  file VBoxManageDisk.cpp

  (Com aspas)
  సి:\Program Files ఒరాకిల్ VirtualBox>విబాక్మ్యాడ్ మాడిఫైహెచ్ డి “సి:\Users\Thiago\Document
  s\VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi” –పరిమాణాన్ని 102400
  VBoxManage.exe: లోపం: Cannot register the hard disk ‘C:\Users\Thiago\Documents\
  VirtualBoxVMs\Windows7\Windows7.vdi’ {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} beca
  use a hard disk ‘C:\Users\thiago\Documents\VirtualBox VMs\Windows 7\Windows 7.vd
  iwith UUID {b3c1079d-ebde-4a24-b10a-16d41a723da7} already exists
  VBoxManage.exe: లోపం: Details: code E_INVALIDARG (0x80070057), component Virtua
  lBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
  VBoxManage.exe: లోపం: Context: “OpenMedium(Bstr(pszFilenameOrUuid).raw(), enmDe
  vType, enmAccessMode, fForceNewUuidOnOpen, pMedium.asOutParam())” at line 179 of
  file VBoxManageDisk.cpp

  e ocorre o mesmo erro, podem ajudar nesse caso?

  • ఫ్రాన్సిస్కో అన్నారు:

   అని ప్రయత్నించండి:

   VBoxManage మాడిఫైహెచ్ డి "C:\Users "" "" "" "" "" –పరిమాణాన్ని 102400

   ఇది జెండాకు రెండు హైఫన్స్ “–పరిమాణాన్ని”

 4. Anônimo అన్నారు:

  Detalhando um pouco somente para quem tiver os problemas parecidos com o meu:
  Fui testar hoje e a 2ª parte do comando mudou de “modifyhd” కోసం “modifymedium”. O próprio erro que dá, indica o comando certo.
  Tentei tbm colocando aspas no caminho completo e não deu certo (não procurei o motivo do erro). Como a opção anterior não funcionou, como segunda opção tive que substituir os espaços vazios que existiam, entre os nomes separados, por um carácter qualquer tipo o_”.
  ఉదాహరణకు: నుంచి “Virtual Machines” కోసం “Virtual_Machines” (depois de aplicado o redicionamento do hd, voltei os nomes como estavam antes).

  Obs.: Antes de tudo, como o comando não estava sendo enxergado, depois de localizá-lo na pasta do VirtualBox, tive que indicar o caminho dele com o comando “మార్గం” no prompt (tbm pode fazer isso de forma definitiva na propriedades do sistema).
  ఉదాహరణకు: path=C:\Program Files ఒరాకిల్ VirtualBox

  E por último, agradeço o postagem do site, pois me ajudou, ధన్యవాదాలు.

ఒక Reply వదిలి

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు. లు గుర్తించబడతాయి గుర్తించబడతాయి *