Giải quyết “Điều này là khó khăn / 404 Không tìm thấy lỗi” Sau khi cài đặt của các “Zend expressive”

Làm việc với Middleware, trong bài này, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề “Điều này là khó khăn / 404 Không tìm thấy lỗi” Sau khi cài đặt của các “Zend expressive”.

Tiếp tục đọc

CTRL + C e CTRL + V entre Windows e VM Linux ảo không có hộp

Como Copiar/Colar entre Desktop Windows e Debian virtualizado? Giải pháp rõ ràng sẽ là cài đặt các “Đối với bổ sung đánh” Oracle VM VirtualBox, nhưng khi nó tạo ra các lỗi “Thất bại trong việc thiết lập dịch vụ vboxadd”?

Tiếp tục đọc