Cài đặt mPDF SEM Composer không máy chủ – Relatórios em PDF com PHP

MPDF tạo PDF từ HTML/CSS với đường cong học tập thấp. Một ideia ở đây é fazer hoặc chức năng mPDF SEM cần phải cài đặt hoặc nhà soạn nhạc không máy chủ. Nó sẽ được sử dụng hoặc soạn nhạc tại địa phương và gửi sau đó đến máy chủ.

Tiếp tục đọc

Giải quyết “Điều này là khó khăn / 404 Không tìm thấy lỗi” Sau khi cài đặt của các “Zend expressive”

Làm việc với Middleware, trong bài này, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề “Điều này là khó khăn / 404 Không tìm thấy lỗi” Sau khi cài đặt của các “Zend expressive”.

Tiếp tục đọc