CTRL + C e CTRL + V entre Windows e VM Linux ảo không có hộp

Como Copiar/Colar entre Desktop Windows e Debian virtualizado? Giải pháp rõ ràng sẽ là cài đặt các “Đối với bổ sung đánh” Oracle VM VirtualBox, nhưng khi nó tạo ra các lỗi “Thất bại trong việc thiết lập dịch vụ vboxadd”?

Tiếp tục đọc

Biên dịch tự động trên lưu các bản sao trong Visual Studio mã

Trong bài này, chúng tôi sẽ giải quyết hai vấn đề: 1) chỉ huy “TSC” không được công nhận trong thiết bị đầu cuối mã tích hợp VS, và 2) biên dịch không hoạt động tự động khi lưu tập tin “.TS” (Loại hình kịch bản).

Tiếp tục đọc