මොඩමයක් හරහා අනුවට DDNS මානකරමින් + රවුටරය

අමතක අංක IP සහ DynDNS! ඔබගේ රවුටරය පාලම ආකාරයෙන් වැඩ සහ DNS-O-Matic සමග DDNS මාන කිරීම සඳහා කරන්න.

Continue reading