ການກໍາຫນົດຄ່າ DDNS ເພື່ອດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານໂມເດັມ + router

ລືມກ່ຽວບໍ່ມີ IP ແລະ DynDNS! ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ router ຂອງທ່ານໃນຮູບແບບການຂົວແລະກໍາຫນົດຄ່າ DDNS ກັບ DNS-O-Matic.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ