උබුන්ටු මත ජාවා ස්ථාපනය කිරීම සඳහා හෝ යාවත්කාලීන කිරීම

ඔබ සාම්ප්රදායික ජාවා ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය හා ආරක්ෂිතව උබුන්ටු සමග පමණක් 4 පියවර? මෙහි තෙවන පාර්ශවීය නිධි භාවිත නොකර මෙය කිරීමට ඉක්මන් ක්රමයක් වේ.

Continue reading