Зөвхөн .frm болон .ibd файлууд боломжтой байдаг бол MySQL хүснэгтүүдийг сэргээнэ

шийдвэрлэх вэ “MySQL алдаа #1146 - Хүснэгт байхгүй байгаа” файлуудыг хөдөлж улмаас .idb (InnoDB) шууд сангийн хооронд (tablespace).

үргэлжлүүлэн уншаад