ການກູ້ຄືນຕາຕະລາງ MySQL ໃນເວລາທີ່ພຽງແຕ່ 'FRM ແລະໄຟລ໌ .ibd ມີ

ວິທີການແກ້ໄຂ “Error MySQL #1146 - ຕາຕະລາງບໍ່ມີ” ທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟລ໌ .idb (InnoDB) ໂດຍກົງລະຫວ່າງການ (tablespace).

ສືບຕໍ່ການອ່ານ

ສະແດງຈໍານວນຂອງການດາວໂຫຼດກ່ຽວກັບ WordPress ດາວໂຫລດ plugin Manager

ຈະເຮັດແນວໃດສໍາລັບການສະບັບອອນໄລນ໌ຂອງ WPDM ສະແດງຈໍານວນຂອງດາວໂຫລດ (ຈໍານວນດາວໂຫລດ) ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆໃນ Frontend ໄດ້?

ສືບຕໍ່ການອ່ານ