បានវិញពេលដែលមានតែកម្មវិធី MySQL តុនិងឯកសារ .frm ដែលអាចរកបាន .ibd

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយ “កំហុសក្នុងកម្មវិធី MySQL #1146 - តារាងមិនមានទេ” បង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរឯកសារ .idb (InnoDB) ដោយផ្ទាល់រវាងថត (tablespace).

អានបន្ត

ការបង្ហាញចំនួននៃការទាញយកកម្មវិធីជំនួយប្លក, រូបភាពនៅលើការទាញយកកម្មវិធីគ្រប់គ្រង

អ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់កំណែឥតគិតថ្លៃ WPDM បង្ហាញចំនួននៃការទាញយក (ការរាប់ទាញយក) និងពផ្សេងទៀតនៅ Frontend?

អានបន្ត