Sự thống nhất mà không có thanh, biểu tượng hoặc nút sau khi cập nhật Ubuntu

Sau khi nâng cấp lên phiên bản 16.04 Ubuntu, máy tính để bàn / Thống nhất là máy tính để bàn chỉ có sản phẩm nào, chỉ các hình nền, mà không có bất kỳ thanh công cụ, biểu tượng hoặc nút. Dưới đây là cách giải quyết!

Tiếp tục đọc