ਨੂੰ ਠੀਕ ਗਲਤੀ “ਡਿਸਕ ਲਿਖਣ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਜ “ਮੰਦਾ ਸੁਪਰਬਲਾਕ”

ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ SD ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਤ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ… ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ GPS ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੇਠ, ਅਸਲੀ-ਵਾਰ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ!

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ